ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์

ประวัติการทำงาน

- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- รองเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  นายสมศักดิ์ ไชเดโช

ประวัติการทำงาน

- ครูใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
- หัวหน้าหมวกการศึกษา หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ จังหวัดพังงา
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ การศึกษาระนอง ภูเก็ต สมุทรปราการ กรุงเทพฯ
- ผู้อำนวยการ การศึกษาจังหวัดพังงา และภูเก็ต
- ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา สกลนคร เขต 3
- ผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อชีวิตพังงา (เบลูก้าอุปถัมภ์)

งานระดับชาติ

- คณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

งานปัจจุบัน

- คณะกรมการธรรมาภิบาล จังหวัดพังงา
- อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพังงา
- คณะกรรมการมูลนิธิเบลูก้าการศึกษาเพื่อชีวิตพังงา
- อนุกรรมการสนับสนุนการศึกษาเขตพื้นที่คลองไทย จังหวัดพังงา
- คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส


ประวัติการทำงาน


- รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะยาว
- รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับปุด
- แพทย์ฝึกหักด้านศัยกรรมโรงพยาบาลศิริราช
- หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมและกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพังงา
- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
- หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
- รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเวรชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  นายสุจินต์ กดทรัพย์

ประวัติการทำงาน

- อาจารย์สอนโรงเรียนช่างกลจีธาสวัสดิ์
- กองบุลาธิการ องค์การโทรศัพท์
- ผู้อำนวยการกอง
- ผู้อำนวยการผู้จัดการใหญ่ภาคบริหารการนครหลวงที่ 2
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การตลาดและผลิตภัณฑ์
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


ผลงาน

- ริเริ่มให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และบริการโครงข่าย ATM
- สนับสนุนทางการศึกษาต่อโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" โครงการ TOT IT SCHOOL
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  นายประวิทย์ ลิ่มสกุล

ประวัติการทำงาน

- ครูจัตวา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า
- ครูตรี
- ครู 3
- ครู 4
- อาจารย์ 1
- อาจารย์ 2
- ครูใหญ่
- อาจารย์ใหญ่
- ผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ
- ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
- ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  นางสาวกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์

ประวัติการทำงาน

- นิสิตสอนดีเด่น สาขามัธยมวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระดมเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ สหธนกิจไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา

ประสบการณ์ทางการเมือง

- ผู้ช่วยโฆษณาคณะกรรมมธิการการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สุงอายุ สภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
- ผู้ช่วยโฆษณาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฏร
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพังงา 4 สมัย
- รองประธานคณะกรรมาธิการความั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฏร
- โฆษณาคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร
- กรรมาธิการวิชสามัญ พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2553 สภาผู้แทนราษฏร
- ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ วิสามัญ พิจารณารายจ่ายประจำปี 2554 สภาผู้แทนราษฏร
- เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฏร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์


- ประถมาภรณ์ช้างเผือก
- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
- มหาวชิรมงกุฎ
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  พ.อ.นพปฏล กุลจรรยาวิวัฒน์

การฝึก/ศึกษา

- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่ามหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 51, รร.ป.ศป.
- หลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 72, รร.ร.ศร.
- หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ 51,รร.ป.ศป.
- หลักสูตร รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 83,รร.สธ.ทบ.

ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง

- อจ.สกศ.รร.จปร.
- ผบ.ร้อย.บก.ปตอ.๑
- ประจำ รร.สธ.ทบ.
- หน.ขว.ทบ.
- ฝสธ.ประจำ ขว.ทบ.
- ประจำ ขว.ทบ.
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  ดร.พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์

ประวัติการทำงาน

- ดารา นักแสดง พิธีกรโทรทัศน์ 126 เรื่อง
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงตะวันโปรโมชั่น จำกัด
- ประธานชมรมวิทยุชุมชนและเครือข่าย กรุงเทพฯ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์
- โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์
- ที่ปรึกษาอรุกรรมการพัฒนาและกิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้วยโอกาส
  สภาผู้แทนราษฎร
- โฆษกพรรคเพื่อไทย
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย
- คณะกรรมการวิสามัญ ศึกษาปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งสภาผู้แทนราษฎร
- ประธานอนุกรรมการวิสามัญ แก้ปัญหาน้ำท่วม กรุงเทพฯและภาคตะวันออก

รางวัล/เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- รางวัลเมขลา นักแสดงชายดีเด่น
- ประกาศเกียรติคุณเรียนดี มหาวิทยาลัยเกริก
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  คุณสุภาพร โรยมณี

ประวัติการทำงาน

- หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
  คณะแพทย์ศาสตร์สงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

- เลขานุการชมรมกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย พ.ศ.2553-2554
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  นายสมพงษ์ มุทิตากุล

ประวัติการทำงาน/ธุรกิจ

- พนักงานบัญชีและธุรการ บริษัท เรือขุดแร่จุติ จำกัด
- ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่ตะกั่วป่า จังหวัดภูเก็ต
- ดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน จำกัด เหมืองแร่

ประวัติการช่วยเหลือสังคม

- ตำแหน่งประธานชมรมแบดมินตัน จังหวัดภูเก็ต ถึงปัจจุบัน
- ตำแหน่งเป็นอุปนายกสมาคมกีฬา จังหวัดภูเก็ต ดูแลเครือข่าย 40 ชมรม ดูแลด้านการเงิน ภูเก็ต เอฟ ซี
- ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง โรงเรียนสตรีภูเก็ต
- ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพังงา
- เป็นคณะกรรมการวัดปากพู่ จังหวัดพังงา
- ดำรงตำหน่งอุปนายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
- ประธานจัดงานหาทุน ทอดผ้าป่าและเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาส 111 ปี
 
  __________________________________________________________________________

 
 
  พล.ต.ท.ปัญญา เอ่งฉ้วน

ด้านการศึกษา

ระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียนบ้านศรีตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" จังหวัดพังงา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม (พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๑๖)
ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๐)
หลักสูตรการอบรมนายร้อยตำรวจพิเศษรุ่นที่ ๙ ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ศ.๒๕๒๑ – ๒๕๒๒)

ด้านการทำงาน

- รองสารวัตร สภ.อ.รามัน จว.ยะลา
- ประจำแผนกพิจารณาทัณฑ์ กองคดี
- สารวัตรแผนกพิจารณาทัณฑ์ กองคดี
- รองผู้กำกับการ ทำหน้าที่นิติกร ด้านพิจารณาทัณฑ์ กองวินัย
- ผู้กำกับการ ทำหน้าที่นิติกร ด้านพิจารณาทัณฑ์ กองวินัย
- รองผู้บังคับการ กองวิชาการ สำนักงานกฎหมายและสอบสวน
- รองผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง สำนักงานกฎหมายและสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ผู้บังคับการ กองวินัย - คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนยาน
- ผู้บังคับการ กองตรวจราชการ ๔ สำนักงานจเรตำรวจ นาเวศวิทยาคม
- รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

รางวัลที่ได้รับ
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๓๖

งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน

- อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับกฎหมาย
- อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับวินัย
- อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการร้องทุกข์
- อ.ก.พ.วิสามัญ เกี่ยวกับวินัยและการลาออกจากราชการ สำนักงาน ก.พ.
- อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มศว.
- คณะกรรมการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา

 
  __________________________________________________________________________

 
 
  นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์

ประวัติการศึกษา

2505 - 2512 ประถมปลาย วัดควรนิยม ตำตัว ตะกั่วป่า
2512 - 2515 มัธยมต้น ตะกั่วป่า”เสนานุกูล”
2515 - 2517 มัธยมปลาย (วิทย์) สีตบุตรบำรุง รองเมือง
2518 - 2523 วศ.บ. (ไฟฟ้า) พระจอมเกล้าลาดกระบัง
2523 - 2525 วศ.ม. (ไฟฟ้า) พระจอมเกล้าลาดกระบัง
2532 - 2535 น.บ. (กฎหมายทั่วไป) สุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

1 มิย.23-31ธค.25 อาจารย์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
1 มค.26-31 ตค.35 วิศวกร บจก.เอสเซลล์เซอร์วิสเซส
1 พย.35-31 ตค.39 ผู้จัดการทั่วไป บจก.บีเนท
1 พย.39-28 กพ.44 ผู้จัดการโรงงาน บจก.ไทยน้ำทิพย์
1มีค.44 - 14 ธค.57 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
15 ธค.57 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประวัติการฝึกอบรม / ดูงาน / สัมนา

พค. 36 ประชุมสัมนา “Corrosion Asia” สิงคโปร์
พย. 36 ประชุม สัมนา “National Association of Corrosion Engineering” บัลติมอร์ สหรัฐอเมริกา
มีค. 37 ดูงาน “Pipeline Corrosion Technology” คาลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
กย. 41 ฝึกอบรม “Production Management Development Program” บ.โคคาโคลา แอตแลนตา สรอ.
กย. 42 ดูงาน “Food Machinery” บจก.ซาซิบ (SASIB) ปาร์มา อิตาลี
มค. 45 ฝึกอบรม “The Managerial Grid” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พค. 45 ดูงาน “Membrane Technology” เทียนสิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
มีค. 47 ดูงาน “Food Technology” โคโลญ เยอรมันนี
เม.ย.51 สัมนา ฝึกอบรม “APEC R&D Management Training 2008” โซล เกาหลีใต้
พย.51-มิย.52 ศึกษาหลักสูตร “ การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ” รุ่นที่8 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ

1.เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2545
2. เครื่องพ่นหมอกไฮเทค รางวัลที่ 3 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2545
3. เครื่องทำความสะอาดอัลตราโซนิกส์ รางวัลชมเชยการประกวดผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ     ประจำปี 2546
4. เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส รางวัลชมเชยการประกวดผลงานการประดิษฐ์คิดค้นของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
    ประจำปี 2548
5. เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม รางวัลชมเชย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2550
6. เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศรางวัลประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการประกวดผลงานการประดิษฐ์คิดค้น
    ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2553
7. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านผลงานดีเด่น พระจอมเกล้าลาดกระบัง ประจำปี พ.ศ. 2551
8. รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ด้านผลงานดีเด่นงานวิจัย พระจอมเกล้าลาดกระบัง ๕ ทศวรรษ พ.ศ. 2554

 
  __________________________________________________________________________

 
     
     
  ศิษย์เก่าท่านใดสนใจขึ้นประวัติหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเองและโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
สามารถส่งข้อมูลประวัติและรูปภาพมาได้ที่ E-mail : takuapasena@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง