ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางรัศมี    แสงอรุณ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางรัชณี กู้แร่ นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง
       
นางยุพา เกื้อสกุล นางสาวศุภลักษณ์ ซุ่นคง นางสาวนุสรา  สอนเสริม นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์
       
นายอิศรภัทร  พรหมภัทร นางสาวยุพาพร   อุยสกุล นางสาวศุภรานันทน์  อินทร์สม นางสาวโสภิดา  เอ้งฉ้วน
       
     
นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี      
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.