ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวยุพาพร   อุยสกุล
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางรัศมี    แสงอรุณ นางสาวณิชาณัท ซุ่นคง
       
นางสาวนุสรา  สอนเสริม นางสาวศุภรานันทน์  อินทร์สม นางสาวปารณีย์ เที่ยงตรงจิตติ์ นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี
       
นางสาวสุชาดา สายบุตร นางสาวสุุปราณี ระพือพล นางสาวดาเนีย วรประวัติ นายชวาลา คงแสง
       
 
นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล นางสาวณัฎฐนิช วนะรักษ Mr.Michael Opennaria Saunar Mr.Isiah Julao  
       
Ms.Cherrielyne Cordova Coronel Ms.Dalus Faith Camfuli Ms.Catherine Joy Dael Ms.Leonora Miraveles    
       
         
         
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.