ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวปัณฑิฌา อุยสกุล
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางรัศมี   แสงอรุณ นางสาวณิชาณัท ซุ่นคง
       
นางสาวนุสรา  สอนเสริม นางสาวปารณีย์ เที่ยงตรงจิตต์ นางสาวศุภรานันทน์  อินทร์สม นางสาวสุชาดา สายบุตร
       
นางสาวสุุปราณี ระพือพล นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี นางสาวดาเนีย วรประวัติ นายชวาลา คงแสง
       
นางสาวณัฎฐนิช วนะรักษ์ นางสาวโสภิดา เอ้งฉ่วน นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุมพล Ms.Cherrielyne Cordova Coronel
       
Ms.Catherine Joy Dael Ms.Dalus Faith Camfuli Mrs. MA Leonora Miraveles Mr. MC Jemil C. Santos
       
           
         
         
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.