ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นางรัศมี    แสงอรุณ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายขวัญชัย พรหมภักดิ์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางรัชณี กู้แร่ นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง
       
นางยุพา เกื้อสกุล นางสาวศุภลักษณ์ ซุ่นคง นางสาวนุสรา  สอนเสริม นายกันต์ณัฐภัทร  โกยดุลย์
       
นายอิศรภัทร  พรหมภัทร นางสาวยุพาพร   อุยสกุล นางสาวศุภรานันทน์  อินทร์สม นางสาวโสภิดา  เอ้งฉ้วน
       
     
นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี      
       
Mr.Cornelis Jacob van Dam Ms.Carly Bullock Mr.Leon Eric Skinner Mr.Adenus Saldivar Bernat
       
 
       
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.