ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางพุทธมนต์ อ่อนทา
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายลพชัย โตทรัพย์ นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ
 
นางสาวสุภาพร บุญธรรม นางสุดารัตน์ เณรผึ้ง นางนฤมล หนูขวัญ นางสุพรรษา รัฐแฉล้ม
       
นางสาวรินดา หาญจิตร นางสาวจิราพร  สาริพัฒน์ นางสาวสุดารัตน์  พึ่งผล นายฤทธิชัย ฤทธิ์วิชัย
       
   
นางสาวแสงมณี สวนสัน นางสาวกนกนภา เนียมทอง
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อาคาร 2

ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.