ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวรินดา หาญจิตร
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายคมสัน วิริยะสมภพ
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวสุภาพร บุญธรรม นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ
 
นางสุพรรษา มุขนาค นางสาวจิราพร สาริพัฒน์ นางสาวแสงมณี สวนสัน นางสาวบรานี วาหะรักษ์
       
         
นางสาวอรัญญา สง่าเนตร          
       
       
   
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.