ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวรินดา หาญจิตร
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายคมสัน วิริยะสมภพ
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล นางสาวสุภาพร บุญธรรม
 
นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ นางสุพรรษา รัฐแฉล้ม นางสาวจิราพร สาริพัฒน์ นางสาวแสงมณี สวนสัน
       
     
นางสาวบรานี วาหะรักษ์ นางสาวบุศราวดี ศรีสุวรรณ นายคณิศร ผู้มีทรัพย์ นางสาวปรียาทิพย์ จันลา    
       
       
       
       
   
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อาคาร 2

ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.