ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นางศิริกุล จิตต์พิศาล
(หัวหน้ากลุ่มสาระ
)
นางสาวฉันทนา จตุปาริสุทธิ์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
)
นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์ิ์ ว่าที่ ร.ต.วรพล  โลหะ
     
นายคณิศร หิมวงศ์ นางสาววาสนา บวรภิรมย์ นางสาวสมฤทัย คำบีร์ นายทักษิณ แต่สกุล
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.