ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นางสาวฉันทนา จตุปาริสุทธิ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางศิริกุล จิตต์พิศาล
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
)
นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ นางสาวจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์
     
นายสิทธิพร    ฆังฆะ ว่าที่ ร.ต.วรพล  โลหะ นายทักษิณ แต่สกุล นางสาวอำภา  สงค์นวล
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.