ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     
ว่าที่ร.ต.ลิขิตร มณีไชย
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายนภา บรรดาศักดิ์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายปรารถนา แป้นลาภ
     
 
นายพรชัย ดือราแม นายณัฐพล  ไพบูลย์  
     


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.