ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
       
ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร มณีไชย
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวสายฝน พิษณุแสง
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายสุเมธ พันธุ์แสงศรี นายธนกร เมืองไทย
       
นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว นางสาวสุมิตรา ฮวบอ่วม  
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.