ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
       
ว่าที่ร.ต.ลิขิตร มณีไชย
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวสายฝน พิษณุแสง
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายพรชัย ดือราแม นายสุเมธ พันธุ์แสงศรี
       
นายธนกร เมืองไทย นายอภิรักษ์ พัวเนี้ยว นายณัฐพล  ไพบูลย์
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.