ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายนพดล อุณหศิริกุล
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวสิรินาถ จันทร์แก้ว
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางทรงพรรณ  โตทรัพย์ นายกฤษฎา  การะเกตุ
       
นางสุนันทา  คงสกุล นายธรรมรัตน์  ชนะศึก นางสาววทันยา แซ่ตัน นางสาวกลางทอง สุขเจริญ
       
นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ นางสาวบุปผา จารุพันธ์ นายบุญเลิศ ดังใจปอง นางสาวอุมาพร สุทธิสาร
       
 
นางสาวฐิติชญา สุทธิวัฒนกำจร นางสาวกฤษณา ณ นคร นางสาวศุภิสรา แก้วน้อย  
       
       
       
       
       
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.