ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายปราโมทย์  วิศุภกาญจน์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายพรชัย  แซ่เอี๋ยว
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางมาลี  ทองเสน นางทรงพรรณ  โตทรัพย์
       
นายกฤษฎา  การะเกตุ นางสุนันทา  คงสกุล นางสาวบุปผา  จารุพันธ์ นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนทองจันทร์
       
นายธรรมรัตน์  ชนะศึก นางสาววทันยา แซ่ตัน นางสาวกลางทอง สุขเจริญ นายนพดล อุณหศิริกุล
       
 
นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ นายเอกราช  เอียดแก้ว นางสาวสิรินาถ  จันทร์แก้ว  
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.