ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
นายนพดล อุณหศิริกุล
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวสิรินาถ จันทร์แก้ว
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)

นายกฤษฎา  การะเกต

นางสุนันทา  คงสกุล
       
นางสาวบุปผา จารุพันธ์ นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ นายธรรมรัตน์  ชนะศึก นางสาววทันยา แซ่ตัน
       
นางสาวกลางทอง สุขเจริญ นางสาวอุมาพร สุทธิสาร นางสาวฐิติชญา สุทธิวัฒนกำจร นางสาวศุภิสรา แก้วน้อย
       
 
นางสาวกฤษณา ณ นคร นางสาวนันทวัน หอมหวล นายคเณศร์ ไชยทิพย์  
       
       
       
       
       
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.