ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นางสาวพรนภัส แต่สกุล
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายธวัชชัย ทองขะโชค
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายอชิตพล พอใจ นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์
       
นายศุภักศร วาหะรักษ์ นายพลรบ เรืองนุ่น นางสาวจิรณัฐ  อินธิเดช นางสาวปิยวรรณ ทศกาญจน์
       
 
นายกฤษฎา อินธิเดช นางสาวกานต์ชนิต หมุดชะรี นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร นางสาวนัสมียา บุญชู
       
 
นางสาวยุวนันท์ จันทร์พริ้ม นางสาวรัชดาภรณ์ เกื้อเม่ง นายเกียรติศักดิ์ อินทร์จันทร์ นางสาวปณิชญา ปานมงคล
       
   
นายมะรอซาลี ดอแม นายเมธิชัย วานิชาชีวะ    
       
นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ นางศศิวิมล มณีไชย นางจินตรัตน์ เหนือคลอง นางสาวกติกา ศรีทอง
       
 
นางสาวกมลชนก ขำแก้ว นางสาวอุมาพร เพชรเกิด    
   
       
       
       
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.