ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
นายอชิตพล พอใจ
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวพรนภัส แต่สกุล
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายสาธิต วรรณพบ นายศุภักศร วาหะรักษ์
       
นายพลรบ เรืองนุ่น นายธวัชชัย ทองขะโชค นายธีรภัส  สฤษดิสุข นางสาวจิรณัฐ  ลายทิพย์
       
นายกฤษฎา อินธิเดช นางสาวภคมน ชนทัศน์ นางสาวปิยวรรณ ทศกาญจน์ นางสาวดาลัด แสงเพ็ชร
       
นางสาวยุวนันท์ จันทร์พริ้ม นางสาวนัสมียา บุญชู นางสาวรัชดาภรณ์ เกื้อเม่ง นายเมธิชัย วานิชาชีวะ
       
นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์ นางศศิวิมล มณีไชย นางจินตรัตน์ เหนือคลอง นางสาวกติกา ศรีทอง
       
 
นางสาวกมลชนก ขำแก้ว นางสาวอุมาพร เพชรเกิด    
   
       
       
       
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.