ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางจินตนา ทองทราย นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์
       
นายศุภักศร วาหะรักษ์ นายสาธิต วรรณพบ นายสมบูรณ์ เครือสนิท นายอชิตพล พอใจ
       
นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา นางสาวพรนภัส เทศะกุล นายพลรบ เรืองนุ่น นายธวัชชัย ทองขะโชค
       
นางสาวปทุมพร บัวแก้ว นายธีรภัส  สฤษดิสุข นายอนิรุธ  พรหมเจริญ  
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.