ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
นางพิมภากาญจนณ์  สุวบุญประภัทร์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นายตรีพลาย์   กู้แร่ นายสุเมธ  อังสานาม
       
นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง นางณัทกุลธรณ์   วัชรปิยานันทน์ นางสาวรัชนิดา    รัชนิพนธ์ นางศศิวิมล   มณีไชย
       
นางจินตรัตน์  เหนือคลอง  นางสาวกติกา ศรีทอง นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์  นายพรเทพ  อุ้มชูวัฒนา
       
   
นางสาวปิยวรรณ  เรืองจรินทร์ นายจิรายุ แซ่แต้    
       
       
       
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.