ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
นางพิมภากาญจนณ์  สุวบุญประภัทร์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวปิยวรรณ  เรืองจรินทร์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางนัฏฐพร แซ่หลี นายสรรค์ชัย ชินนารายณ์ภรณ์
       
   
นายมนัสวี นิจการ นางศรีสุดา บุญศรีโรจน์ นางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
       
       
       
       


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.