ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวอริสรา  เทพบรรจง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวพรสุดา  ทองมา นางสาวณัฐญา   นิลละออ
 

นางวรรณพร ล๊ะอาหลี
(หัวหน้างานห้องสมุด)

นางสาวพรรธน์ชญมน์ ทรายทอง

นางสาวบุษบงค์ ธนกิจ

นางสาววศิตา ดาราแสง

       
   

นายธเนศ พูลประเสริฐ

 

   
       
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 5
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.