ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวอริสรา  เทพบรรจง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวพัชวดี  ดุมลักษณ์ นางสาวจุฑาสินี    กาลดิษฐ
 
นางสาวณัฐญา   นิลละออ นางสาวพรสุดา  ทองมา นางวรรณพร ล๊ะอาหลี นางสาวพรรธน์ชญมน์ ทรายทอง
       
   
นางสาวบุษบงค์ ธนกิจ    
       
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 5
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.