ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวพัชวดี  ดุมลักษณ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวอริสรา  เทพบรรจง
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสุดารัตน์    มณีพงษ์ นางสาวจีระจิต    โกยสมบูรณ์
 
นางสาวจุฑาสินี    กาลดิษฐ นางสาวเกศสุภางค์ รอดเมฆ นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ นางสาวณัฐญา   นิลละออ
       
   
นางสาวพรสุดา  ทองมา นางสาวถกลรัตน์ ทองเล็ก    
       
 

ชื่อครูผู้สอน


ชื่อเอกสาร

ชื่อเอกสาร
     
     

แบบฝึกชุดที่ 1    เรื่อง  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง แบบฝึกชุดที่ 12  เรื่อง  การพูด
แบบฝึกชุดที่ 2    เรื่อง  การเลือกอ่านหนังสือ               แบบฝึกชุดที่ 13  เรื่อง  สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
แบบฝึกชุดที่ 3    เรื่อง  การอ่านจับใจความสำคัญ แบบฝึกชุดที่ 14  เรื่อง  นิราศภูเขาทอง
แบบฝึกชุดที่ 4    เรื่อง  การอ่านตีความ แบบฝึกชุดที่ 15  เรื่อง  โคลงโลกนิติ
แบบฝึกชุดที่ 5    เรื่อง  การอ่านแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น แบบฝึกชุดที่ 16  เรื่อง  สุภาษิตพระร่วง
แบบฝึกชุดที่ 6    เรื่อง  เสียงในภาษา แบบฝึกชุดที่ 17  เรื่อง  กาพย์พระไชยสุริยา  
แบบฝึกชุดที่ 7    เรื่อง  การคัดลายมือ แบบฝึกชุดที่ 18  เรื่อง  เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด
แบบฝึกชุดที่ 8    เรื่อง  ภาษาพูด ภาษาเขียน แบบฝึกชุดที่ 19  เรื่อง  แต่งให้งามตามที่เหมาะ
แบบฝึกชุดที่ 9    เรื่อง  ย่อความ แบบฝึกชุดที่ 20  เรื่อง  เพื่อนกัน
แบบฝึกชุดที่ 10  เรื่อง  การเขียนแนะนำตนเอง แบบฝึกชุดที่ 21  เรื่อง  วิถีงามความพอเพียง
แบบฝึกชุดที่ 11  เรื่อง  การเขียนรายงาน แบบฝึกชุดที่ 22  เรื่อง  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
  ใบความรู้ที่ 1   การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ใบความรู้ที่ 9     การเขียนแนะนำตนเอง
  ใบความรู้ที่ 2   บทอาขยาน ใบความรู้ที่ 10   ย่อความ
  ใบความรู้ที่ 3   การเลือกอ่านหนังสือ ใบความรู้ที่ 11   การเขียนรายงาน
  ใบความรู้ที่ 4   การอ่านจับใจความสำคัญ  ใบความรู้ที่ 12   การพูด
  ใบความรู้ที่ 5   การอ่านตีความ ใบความรู้ที่ 13   การฟัง
  ใบความรู้ที่ 6   การอ่านแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น    ใบความรู้ที่ 14   สำนวนคำพังเพยสุภาษิต
  ใบความรู้ที่ 7   การคัดลายมือ ใบความรู้ที่ 15   การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม
  ใบความรู้ที่ 8   ภาษาพูดภาษาเขียน
 
  คำชี้แจง 1  เสียงในภาษา แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 2  อักษรไทย แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 3  มาตราตัวสะกด แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 4  ไตรยางศ์ แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำขี้แจง 5  การผันอักษร แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 6  การประสมอักษร แบบทดสอบก่อน-หลัง
 
 
  แบบฝึกชุดที่ 1   งานเขียนโน้มน้าวใจ ใบความรู้ งานเขียนโน้มน้าวใจ
  แบบฝึกชุดที่ 2   การปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือ
                          เครื่องใช้
ใบความรู้ การปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้เครื่องมือเครื่องใช้
  แบบฝึกชุดที่ 3   การคัดลายมือ ใบความรู้ การคัดลายมือ
  แบบฝึกชุดที่ 4   ชนิดของคำ ใบความรู้ ชนิดของคำ
  แบบฝึกชุดที่ 5   การสร้างคำ ใบความรู้ การสร้างคำ
  แบบฝึกชุดที่ 6   การฟังและดููสื่อ ใบความรู้ การฟัง การดูและการพูด
  แบบฝึกชุดที่ 7   การเขียนบรรยายประสบการณ์ ใบความรู้ การเขียนบรรยายประสบการณ์
  แบบฝึกชุดที่ 8   จดหมายส่วนตัวและกิจธุระ ใบความรู้ จดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
  แบบฝึกชุดที่ 9   การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา ใบความรู้ เรียงความเชิงพรรณนา
  แบบฝึกชุดที่ 10 ราชาธิราช ใบความรู้ การแต่งคำประพันธ์
  แบบฝึกชุดที่ 11 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ใบความรู้ การพูดรายงาน
  แบบฝึกชุดที่ 12 การแต่งคำประพันธ์
  แบบฝึกชุดที่ 13 นิทานพื้นบ้าน
  อัพเดทข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2558
 
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 5
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.