ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวพัชวดี  ดุมลักษณ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวอริสรา  เทพบรรจง
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวจุฑาสินี    กาลดิษฐ นางสาวเกศสุภางค์ รอดเมฆ
 
 
นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ นางสาวณัฐญา   นิลละออ นางสาวพรสุดา  ทองมา  
       
     
นางสาวถกลรัตน์ ทองเล็ก      
       
   
 
 
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 5
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.