ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นางสาวพัชวดี  ดุมลักษณ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสาวอริสรา  เทพบรรจง
(รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
นางสุดารัตน์    มณีพงษ์ นางวัลลภา    อุทัย
 
นางวราภรณ์    วิศุภกาญจน์ นางสาวจีระจิต    โกยสมบูรณ์ นางสาวจุฑาสินี    กาลดิษฐ นางสาวเกศสุภางค์ รอดเมฆ
       
นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ นางสาวณัฐญา   นิลละออ นางสาวพรสุดา  ทองมา นางสาวถกลรัตน์ ทองเล็ก
       
 

ชื่อครูผู้สอน


ชื่อเอกสาร

ชื่อเอกสาร
     
     

แบบฝึกชุดที่ 1    เรื่อง  การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง แบบฝึกชุดที่ 12  เรื่อง  การพูด
แบบฝึกชุดที่ 2    เรื่อง  การเลือกอ่านหนังสือ               แบบฝึกชุดที่ 13  เรื่อง  สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
แบบฝึกชุดที่ 3    เรื่อง  การอ่านจับใจความสำคัญ แบบฝึกชุดที่ 14  เรื่อง  นิราศภูเขาทอง
แบบฝึกชุดที่ 4    เรื่อง  การอ่านตีความ แบบฝึกชุดที่ 15  เรื่อง  โคลงโลกนิติ
แบบฝึกชุดที่ 5    เรื่อง  การอ่านแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น แบบฝึกชุดที่ 16  เรื่อง  สุภาษิตพระร่วง
แบบฝึกชุดที่ 6    เรื่อง  เสียงในภาษา แบบฝึกชุดที่ 17  เรื่อง  กาพย์พระไชยสุริยา  
แบบฝึกชุดที่ 7    เรื่อง  การคัดลายมือ แบบฝึกชุดที่ 18  เรื่อง  เสียงเพลงกับเสียงกรี๊ด
แบบฝึกชุดที่ 8    เรื่อง  ภาษาพูด ภาษาเขียน แบบฝึกชุดที่ 19  เรื่อง  แต่งให้งามตามที่เหมาะ
แบบฝึกชุดที่ 9    เรื่อง  ย่อความ แบบฝึกชุดที่ 20  เรื่อง  เพื่อนกัน
แบบฝึกชุดที่ 10  เรื่อง  การเขียนแนะนำตนเอง แบบฝึกชุดที่ 21  เรื่อง  วิถีงามความพอเพียง
แบบฝึกชุดที่ 11  เรื่อง  การเขียนรายงาน แบบฝึกชุดที่ 22  เรื่อง  เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
  ใบความรู้ที่ 1   การอ่านออกเสียงร้อยแก้วร้อยกรอง ใบความรู้ที่ 9     การเขียนแนะนำตนเอง
  ใบความรู้ที่ 2   บทอาขยาน ใบความรู้ที่ 10   ย่อความ
  ใบความรู้ที่ 3   การเลือกอ่านหนังสือ ใบความรู้ที่ 11   การเขียนรายงาน
  ใบความรู้ที่ 4   การอ่านจับใจความสำคัญ  ใบความรู้ที่ 12   การพูด
  ใบความรู้ที่ 5   การอ่านตีความ ใบความรู้ที่ 13   การฟัง
  ใบความรู้ที่ 6   การอ่านแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น    ใบความรู้ที่ 14   สำนวนคำพังเพยสุภาษิต
  ใบความรู้ที่ 7   การคัดลายมือ ใบความรู้ที่ 15   การพิจารณาคุณค่าวรรณคดีวรรณกรรม
  ใบความรู้ที่ 8   ภาษาพูดภาษาเขียน
 
  คำชี้แจง 1  เสียงในภาษา แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 2  อักษรไทย แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 3  มาตราตัวสะกด แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 4  ไตรยางศ์ แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำขี้แจง 5  การผันอักษร แบบทดสอบก่อน-หลัง
  คำชี้แจง 6  การประสมอักษร แบบทดสอบก่อน-หลัง
 
 
  แบบฝึกชุดที่ 1   งานเขียนโน้มน้าวใจ ใบความรู้ งานเขียนโน้มน้าวใจ
  แบบฝึกชุดที่ 2   การปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือ
                          เครื่องใช้
ใบความรู้ การปฏิบัติตามคู่มือแนะนำการใช้เครื่องมือเครื่องใช้
  แบบฝึกชุดที่ 3   การคัดลายมือ ใบความรู้ การคัดลายมือ
  แบบฝึกชุดที่ 4   ชนิดของคำ ใบความรู้ ชนิดของคำ
  แบบฝึกชุดที่ 5   การสร้างคำ ใบความรู้ การสร้างคำ
  แบบฝึกชุดที่ 6   การฟังและดููสื่อ ใบความรู้ การฟัง การดูและการพูด
  แบบฝึกชุดที่ 7   การเขียนบรรยายประสบการณ์ ใบความรู้ การเขียนบรรยายประสบการณ์
  แบบฝึกชุดที่ 8   จดหมายส่วนตัวและกิจธุระ ใบความรู้ จดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
  แบบฝึกชุดที่ 9   การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา ใบความรู้ เรียงความเชิงพรรณนา
  แบบฝึกชุดที่ 10 ราชาธิราช ใบความรู้ การแต่งคำประพันธ์
  แบบฝึกชุดที่ 11 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ใบความรู้ การพูดรายงาน
  แบบฝึกชุดที่ 12 การแต่งคำประพันธ์
  แบบฝึกชุดที่ 13 นิทานพื้นบ้าน
  อัพเดทข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2558
 
 


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร 5
ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
Copyright © 2015. All Rights Reserved.