Follow Us :
 
     
   
     
   หลักการ
 
       
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีหลักการที่สำคัญ  ดังนี้

 
       1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
และคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
 
       2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ  
       3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น  
       4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้  
       5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
       6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์    
     
   จุดหมาย
 
       
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้

 
       1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
       2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  
       3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย  
       4.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       5.  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     
     
        หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (EP) นั้น โรงเรียนได้ดำเนินการมุ่งสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
และให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ
การจัดการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ   ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
 
     
        โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  ได้จัดแผนการเรียนดังกล่าวรองรับผู้เรียน ซึ่งมีมาตรฐานบริหารภารกิจ ดังนี้  
     
   โรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL)  
     
  1. ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย

 
        1.1 การจัดการเรียนการสอน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  
        1.2 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามขั้นตอนของ TQA

 
  2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมี ดังนี้

 
        2.1 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศวิชาการ  สื่อสาร  สองภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
        2.2 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  
        2.3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)

 
  3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล

 
        3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  
        3.2 ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  
        3.3 ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  
     
   แนวทางการบริหารและดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
   
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยนำจุดเด่นจากหลักสูตรต่าง ๆ เช่น  
   
        1.1 หลักสูตร English Program (EP)  
        1.2 หลักสูตร ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์) โดยทุกหลักสูตร ปรับเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากลและจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/รายวิชาเพิ่มเติม 3 วิชา  ได้แก่ 

 
                      1. IS 1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้      
                      2. IS 2 การสื่อสารและการนำเสนอ    
                      3. IS 3 กิจกรรม  เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
   
  2. พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ  
   
  3. พัฒนาครูผู้สอน  
   
        3.1 พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และอื่น ๆ ร่วมกับศูนย์ภาษาต่างประเทศที่ 2)  
        3.2 พัฒนาครูผู้สอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เพื่อใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน  
     
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.