Follow Us :
 
     
   
     
 
- แผนการเรียนทั่วไป  (เกษตร , พลศึกษา , ธุรกิจ , งานประดิษฐ์ , นาฏศิลป์ , ดนตรี , คอมพิวเตอร์)

- แผนการเรียนเน้นอังกฤษ - คณิตศาสตร์

- แผนเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

- แผนการเรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร์   (MEP,EP)

- แผนเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  (SMP)
 
     
     
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.