Follow Us :
 
     
   
     
 
นางณัทกุลธรณ์   วัชรปิยานันทน์
ผู้จัดการธนาคารคนที่ 1
นางจินตรัตน์  เหนือคลอง
ผู้จัดการธนาคารคนที่ 2
   
 

 

 
ธนาคารโรงเรียน ธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีครู-เจ้าหน้าที่
และพนักงานธนาคารออมสิน เป็นที่ปรึกษา นักเรียนผู้ปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน
เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ถี่ถ้วน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษา
   
ความเป็นมาของธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการออมมาเป็นเวลายาวนาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต ธนาคารจึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นการจำลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน
   
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการออมทรัพย์ อย่างสม่ำเสมอ
2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนรู้หลักการบริหาร และการบริการที่ถูกต้อง
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น
4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย ด้านความรับผิดชอบให้กับนักเรียน
5. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาในการทำกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
   
ลักษณะการดำเนินงาน 1. การฝากเงินของธนาคารโรงเรียน เป็นประเภทเผื่อเรียก ซึ่งนักเรียนสามารถฝากเงินได้อย่างสม่ำเสมอ
    ในวันเปิดทำการโรงเรียน
2. โดยแต่ละโรงเรียน จะเปิดบัญชีกับสาขาเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย ธนาคาร
    โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ
   
ประเภทเงินฝาก เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียวคือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอนได้
ตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสิน สาขา
พี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว  ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียนแต่ละราย  ธนาคารโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยให้ดอกเบี้ยอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียก

(อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน)
   
เวลาเปิดทำการ ระยะเวลาในการเปิดให้บริการรับฝาก-ถอนเงิน จะเป็นช่วงกลางวันตามวันเวลาที่เหมาะสมซึ่ง
โรงเรียนจะประกาศให้ทราบในแต่ละภาคเรียน โดยธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงจะไปรับเงินในแต่ละวัน
หลังจากที่ธนาคารโรงเรียนปิดบัญชี

ธนาคารเปิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี  (2 วันทำการ)
เวลา 11.00 - 12.30 น.
   

การสนับสนุนของธนาคารออมสิน

ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมนักเรียน
ผู้ปฏิบัติงานถึงวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร การจัดเตรียมสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน
แบบพิมพ์ต่างๆ โดยจัดทำแบบพิมพ์และสมุดเงินฝากซึ่งออกแบบเป็นการเฉพาะสำหรับธนาคารโรงเรียน      ตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนในธนาคารโรงเรียนได้มีส่วนร่วม  อาทิ  ค่ายผู้นำเยาวชน   
ทัศนศึกษานอกสถานที่และสนับสนุนในรูปทุนการศึกษา การกีฬา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโรงเรียน

   

หลักฐานในการเปิดบัญชี

1. เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. วัน เดือน ปีเกิด สถานที่อยู่ปัจจุบันของผู้เปิดบัญชี
นักเรียนติดต่อขอเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารโรงเรียนในวันเวลาเปิดทำการหรือวันเวลาที่โรงเรียนประกาศให้ทราบ

   
การปิดบัญชี เมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6, ย้ายสถานศึกษา  หรือลาออก  กรณีใดกรณีหนึ่ง 
สามารถแจ้งปิดบัญชีได้ตามวันเวลาที่ธนาคารโรงเรียนประกาศ  และนักเรียนที่จบหลักสูตรแต่ละช่วงชั้น
สามารถปิดบัญชีล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนจบการศึกษา  การดำเนินการปิดบัญชีเจ้าของบัญชีต้องดำเนิน
การด้วยตนเอง
   
หลักฐานการปิดบัญชี สมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินโรงเรียน
   
  แก้ไข 20-05-58
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.