Follow Us :
 
     
   
     
  ๑. โรงเรียน  “ราษฎร์บำรุง” 
     
    โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยท่านเจ้าคุณมหานายก ผู้ตรวจการคณะสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นเป็นทำนองโรงเรียนวัด อาศัยศาลาโรงธรรมของวัดใหม่กำแพง (วัดเสนานุชรังสรรค์ ในปัจจุบัน) เป็นตัวโรงเรียนครั้น พ.ศ. ๒๔๔๙ พระราชเมธี ผู้ตรวจการคณะสงฆ์
มาตรวจเห็นว่ามีเด็กเข้ามาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก ๙๐ - ๙๐ คน ควรจะจัดให้เป็นตัวโรงเรียนหลวงขึ้นได้ จึงจัดหาครูให้คนหนึ่ง
ให้นามโรงเรียนว่า "ราษฎร์บำรุง" ดำรงอยู่ในอุปการะของพระครูอุดมปัญญา (น่วม) เจ้าคณะเมืองตะกั่วป่า เป็นผู้สอดส่องดูแลการสอน การปกครอง ความเป็นอยู่ของครูและนักเรียนตลอดมา ส่วนครูได้รับเงินเดือนของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น  การจัดสอนมี  ชั้นมูล ๑, ๒, ๓ ตามลำดับ 
โรงเรียนหลังนี้ได้ทำการสอนมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๕๒ รวมเวลา ๑๐ ปี

๒. โรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

    
     พ.ศ. ๒๔๔๙ พระเสนานุชิต (ฉิม) ผู้ว่าราชการเมืองตะกั่วป่า (สมัยตะกั่วป่ายังเป็นจังหวัด) เห็นว่ายุวชนใน ตำบลตลาดเหนือ ตลาดใต้ (ตำบลตะกั่วป่าในปัจจุบัน) กับตำบลใกล้เคียงมีจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้รับการศึกษา เพราะสถานที่ศึกษามีน้อยไม่พอกับจำนวนเด็ก เห็นสมควรที่จะทะนุบำรุงโรงเรียนที่มีอยู่แล้วในวัดใหม่กำแพง (เสนานุชรังสรรค์) ให้เจริญขึ้น และให้ห้องเรียนมีพอกับจำนวนนักเรียน จึงได้ขอเรี่ยไรเงินจากเงินเดือนข้าราชการคนละ  ๑ เดือน ส่วนที่ยังขาดอยู่ให้พ่อค้า นายเหมืองแร่ช่วยกันออกจนพอ ได้เงินรวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาทเศษ จึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นตรงหน้าวัดเสนานุชรังสรรค์ ภายนอกกำแพงด้านตะวันออกของวัด การสร้างนั้นเกณฑ์ราษฎรตามตำบลใกล้เคียงให้หาตัวไม้ เครื่องประกอบและช่วยสร้าง จ้างนายช่างเป็นผู้อำนวยการสร้างตลอดเวลา แล้วเสร็จเมื่อ      พ.ศ. ๒๔๕๒  ย้ายนักเรียนมาเรียนเฉพาะชั้นมูล ๑,๒,๓ ส่วนชั้นเตรียมให้คงเรียนในที่เดิมไปก่อน แต่ครูใหญ่มีเฉพาะโรงเรียนหลังใหม่คนเดียว แล้วท่านจึงตั้งนามโรงเรียนให้พ้องกับนามของท่านและข้าราชการว่า “โรงเรียนเสนานุกูล” (เสนา = ข้าราชการ) ดำรงอยู่ด้วยความอุปการะของผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าคณะจังหวัดทางคณะสงฆ์ ส่วนครูรับเงินเดือนของรัฐบาลซึ่งกระทรวงจัดเบิกจ่ายให้ การจัดสอนชั้นต้น มีชั้นมูล ๑,๒,๓ แล้วจึงเลื่อนขึ้นเรียนชั้นประถมปีที่ ๑,๒,๓ ตามลำดับ สอนภาษาไทยตลอดทุกชั้น  ครั้นต่อมาราว พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้มีการเปลี่ยนแปลง คือ เอาชั้นมูล ๑,๒,๓ เดิม เป็นชั้นประถม ๑,๒,๓ สอนภาษาไทย และชั้นประถมเปลี่ยนเป็นมัธยม ๑,๒,๓ ตามลำดับมีการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วยต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา จึงเริ่มเก็บเงินค่าเล่าเรียนชั้นประถม ๑-๓ คนละ ๒ บาทต่อปี มัธยมปีที่ ๑-๓ คนละ ๔ บาท ต่อปี ส่วนชั้นประถมนั้นภายหลังเพิ่มชั้นประถมปีที่ ๔ เป็นประโยคประถมบริบูรณ์  ในสมัยนี้การศึกษาเจริญขึ้น การเรียนการสอนก็ได้รับผลมากทั้งจัดเป็นโรงเรียนสหศึกษาด้วย จึงมีนักเรียนมากขึ้น
ตามลำดับ  โรงเรียนหลังนี้เริ่ม พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๗๗ รวม ๒๒ ปี

๓. โรงเรียนประจำอำเภอตะกั่วป่า “เสนานุกูล”


     ต่อมาโรงเรียนหลังเดิมชำรุดทรุดโทรมมากจนเหลือความสามารถที่จะซ่อมแซมให้คงใช้ได้อีกต่อไป  เพราะตัวโรงเรียนสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ พระนิพิฐนิติศาสน์ กับหลวงพิลาศวรรณสาร ข้าหลวงตรวจการศึกษาพร้อมด้วยหลวงกิติวาท ธรรมการมณฑลภูเก็ต ขุนมานพานุสาสน์ ธรรมการจังหวัดพังงา นายชื่น ไชยสิริ นายอำเภอตะกั่วป่า ต่างเห็นพ้องว่าโรงเรียนเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก ควรจัดตั้งเสียใหม่ โดยขอที่ของวัดเสนาฯ ภายนอกกำแพง กระทรวงธรรมการเห็นชอบด้วย จึงอนุญาตงบประมาณ ๗,๖๕๐ บาท จึงได้เริ่มก่อสร้าง ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๗๗ เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๙  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประจำอำเภอตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประจำอำเภอตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เป็นโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”  โรงเรียนหลังนี้เริ่ม พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๕๑๐ รวม ๓๓ ปี

๔. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ปัจจุบัน


      พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมในชนบท (คมช.) รุ่นที่ ๓  และเนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ ขยายสร้างอาคารเพิ่มเติมไม่ได้ จึงได้สร้างโรงเรียน ณ  สถานที่ใหม่ ตำบลบางนายสี เยื้องโรงพยาบาลตะกั่วป่า ซึ่งอำเภออนุญาตให้ใช้ที่สงวนของทางราชการ เนื้อที่ ๕๐ ไร่ กับโอนอาคารเรียนเดิมให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ๑๖๓,๐๐๐ บาท  และบ้านพักครู ๑ หลัง ๕๐,๐๐๐ บาท ได้ย้ายมาเรียน       ณ โรงเรียนแห่งใหม่เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๐  และยังคงมีจำนวนนักเรียน ๙ ห้องเรียน และโรงเรียนยังได้รับอุปกรณ์จากกรมวิสามัญและยูนิเซฟเป็นจำนวนมาก วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ นายช่วย  สุขพันธุ์ ครูใหญ่คนเดิม ครบเกษียณอายุราชการ กรมวิสามัญได้แต่งตั้งนายสุทิน  ปิ่นแก้ว  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ต่อมา  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

       พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบ ๒ (คมส.๒) และได้ขยายเนื้อที่เป็น ๑๐๐ ไร่ โดยขอขยายออกทางด้านหลังซึ่งเป็นที่สงวนของทางราชการ  ขอปรับตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ในปีนั้นด้วย
       พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างอาคาร อาชีวเกษตร ๑ หลัง สร้างเสร็จปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และได้รับเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทกับเงินบริจาคคุณจุติ บุญสูง บริจาคสมทบจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ๒๑๒ จำนวน ๑ หลัง  ๑๐ ห้องเรียน สร้างเสร็จ พ.ศ. ๒๕๑๓ และเปิดสอนสายอาชีวเกษตร ตามหลักสูตร คมส. ๒
       พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกวิทยาศาสตร์)
       พ.ศ. ๒๕๑๙  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
       พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ ๖ เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ในระบบวัดผลโดยคิดเป็นหน่วยการเรียน
       พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ขอปรับขยายตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
       พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๔) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. ๒๕๒๔
       พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (ม.๕) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔
       พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔
       พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔,๒๙๗,๐๐๐ บาท จากกรมสามัญศึกษา ให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ๒๑๖ ล. พร้อมครุภัณฑ์
       พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณ จำนวน ๔,๕๔๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ๒๑๖ ล.  (ปรับปรุงปี ๒๕๒๙)
       พ.ศ. ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณจากรมสามัญศึกษา จำนวน ๓,๗๙๙,๐๐๐ บาท และคุณชาตา บุญสูง บริจาคสมทบ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างอาคารหอประชุม ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน และปรับปรุงไฟฟ้าในโรงเรียน
       พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาให้ก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ๑ สระ  และได้เป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษาดีเด่น
       พ.ศ. ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
       พ.ศ. ๒๕๔๓  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ Resource Center เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย School Net ประเภทโรงเรียนพี่ข่ายและได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ Resource Center ๑ ห้อง (เครื่องคอมพิวเตอร์ ๗ ชุด Server ๑ ชุด Lease Line ๑ หมายเลข)
       พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๗ ได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้ธนาคารโลก โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  จำนวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท และปรับปรุงอาคารเรียน ๔ โดยใช้เงินงบประมาณของโรงเรียนและศิษย์เก่า ๒๕๐๕ ร่วมบริจาคสร้างห้องคณิตศาสตร์ ๙๑,๖๐๐ บาท             งบปรับปรุงห้อง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
       พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๕
       พ.ศ. ๒๕๔๙ ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน ได้รับมอบห้อง TOT โครงการ TOT IT SCHOOL จากบริษัท ทีโอที มหาชนจำกัด
       พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้เปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
       พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดหลักสูตรโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ SMT ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School
       พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับเงินบริจาคและสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารหอสมุดวิทยบริการ  ครบรอบ ๑๑๑ ปี เป็นเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐  บาท ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๕
       พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณ ๑๗,๒๒๖,๕๐๐  บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๙ล /๓๙(พิเศษ) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖
       พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการตามหลักความดี
พื้นฐานสากล” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

     ปัจจุบัน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ได้เปิดทำการสอนให้นักเรียน จำนวน  51 ห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 27 ห้องเรียน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 24 ห้องเรียน แบ่งเป็นห้องเรียนทั่วไป จำนวน 40  ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ EP จำนวน 1 ห้องเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 2 ห้องเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ) และห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต จำนวน 8 ห้องเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 5 ห้องเรียน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 3 ห้องเรียน ) โดยมีนายเลิศธิไกร  ภิรมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.