Follow Us :
 
     
 
       
 
     
 


นางวรอิศรา พรหมภัทร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

 
 
นางสาวนพสโรชา สุขทองแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาววิภาพร นันทรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
   
   
 
 
   


 
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.