Follow Us :
 
     
   
 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
 
 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
2
2
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
4
4
 3. ครู
-
คศ.1
8
20
28
 ชำนาญการ
คศ.2
7
17
24
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
18
24
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
21
55
76
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
5
16
21
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
1
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
10
17
27
รวมทั้งหมด
38
96
134
 
       
   
  แก้ไขข้อมูล : 26 มิถุนายน 2567
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.