Follow Us :
 
     
   
 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
 
 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
2
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
3
3
 3. ครู
-
คศ.1
10
26
36
 ชำนาญการ
คศ.2
7
14
21
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
17
23
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
23
57
80
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
13
15
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
1
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
1
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
13
21
34
รวมทั้งหมด
40
98
138
 
       
   
  แก้ไขข้อมูล : 1 กรกฎาคม 2566
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.