วิทยาศาสตร์  
 
ลำดับที่ วัน / เดือน / ปี รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม
๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
๑.น.ส.สิรินดา  หอมทอง
๒.น.ส.ณัฐนรี  จิ๋วสกุล
๓. นายนภัส  ทองใบ
รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

นายสาธิต  วรรณพบ
นายสมบูรณ์ เครือสนิท

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมือง จังหวัดตรัง

๑.ด.ญ.ศศิกานต์ ผลทวี
๒. ด.ญ.สุธาวัลย์ วันหนุน
๓. ด.ญ.ธรรมพร สุขสวัสดิ์

รางวัล
ชนะเลิศ

นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่ตั้น

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อ.เมือง จังหวัดตรัง

๑.น.ส.ณ ฟ้า โชคคณพิทักษ์
๒ น.ส.ไผทมาส อ่อนเกตุพล
๓ น.ส.ศศิรัตน์ สำลี
๔ นายพัชรพล โกยทรัพย์สิน
๕ นายณัชพล หาญช้าง

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ ๑

นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่ตั้น

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑ ด.ญ.ศศิกานต์ ผลทวี
๒ ด.ญ.สุธาวัลย์ วันหนุน
๓ ด.ญ.ธรรมพร สุขสวัสดิ์

รางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ ๒

นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่ตั้น

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ระดับประเทศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑ ด.ญ.ศศิกานต์ ผลทวี
๒ ด.ญ.สุธาวัลย์ วันหนุน
๓ ด.ญ.ธรรมพร สุขสวัสดิ์

รางวัลชมเชย

นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่ตั้น

๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น งานมัธยมปริทรรศน์ ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

๑.ด.ช.วิชญะ หนูชู
.ด.ช.ดรัณ ศรีฟ้า๓. ด.ช.ชิษณุพงศ์ ตันสกุล

รางวัล
ชนะเลิศ

นายสาธิต  วรรณพบ
นายสมบูรณ์ เครือสนิท

๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.ปลาย  งานมัธยมปริทรรศน์ ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา

๑ นายอัครเดช  ทองฉิม 
๒ นายฟองเงิน  บรรลุสุข
๓ นายนพรัตน์  ธรรมทัตโต
๔ นายนิธิศักดิ์  วรสิทธิชัย

รางวัล
ชนะเลิศ

นายอชิตพล พอใจ
นายสมบูรณ์ เครือสนิท

๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ  ม.ต้น งานมัธยมปริทรรศน์ ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑ ด.ช.จิรวงศ์  โฮ่สกุล
๒ ด.ช.ณัฐวัฒน์ พงษธนาธิษณ์
๓ ด.ช.นัฐพล  สังข์วงศ์

รางวัล
รองชนะเลิศ

นายธรรมรัตน์ ชนะศึก

๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย งานมัธยมปริทรรศน์ ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑ นายโชติธเนศ  ฉิมหนู
๒ นายอัฐพล  อินทรภักดี
๓ นายธนพล  ธงสิบเจ็ด

รางวัล
รองชนะเลิศ

นายธรรมรัตน์ ชนะศึก
๑๐

๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
งานมัธยมปริทรรศน์ ๒๕๕๖
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

๑ ด.ญ.ศศิกานต์ ผลทวี
๒ ด.ญ.สุธาวัลย์ วันหนุน
๓ ด.ญ.ธรรมพร สุขสวัสดิ์

รางวัล
ชนะเลิศ

นางศิริกานต์ ขุนทองจันทร์
น.ส.สิริลักษณ์ แซ่ตั้น

 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12