กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
 
ลำดับที่ รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม หมายเหตุ
1  พาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม.ต้น
ด.ช.ภานุ  บุรมรัตน์
ด.ญ.พิมพ์ลนัน  หนูช่วย
ด.ญ.ศศิภัทร  สำลี
รองชนะเลิศ อันดับ 1
น.ส.จุฑาสินี  กาลดิษฐ
นางนิตยา  อิงสันเทียะ
สพม.14
2  พาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม.ปลาย
น.ส.บุญญารักษ์  อ้วนอินทร์
น.ส.สุวนันท์  วรรณะ
น.ส.วนิชา  สุพรรณพงศ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1
น.ส.จุฑาสินี  กาลดิษฐ
นางนิตยา  อิงสันเทียะ
สพม.14
3  โต้วาที "วันรพี"
น.ส.วนิชา  สุพรรณพงศ์
น.ส.สิมิลัน  ศรีรัตน์
น.ส.ณัฐพล ทรงคุณ
ชนะเลิศ อันดับ 1
ชนะเลิศ อันดับ 1
ชนะเลิศ อันดับ 1
น.ส.จุฑาสินี  กาลดิษฐ
น.ส.พัชวดี ดุมลักษณ์
ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดพังงา
4  เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ต้น ด.ญ.นฤมล หงส์ศิริ ชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับเหรียญทอง
น.ส.พัชวดี ดุมลักษณ์ ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
ระดับจังหวัด
5  ท่องบทอาขยาน และอ่านทำนองเสนาะ นายอาทิตย์ สมใจ ชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับเหรียญทอง
นางวัลลภา อุทัย
นางรุ่งเรือง แสงทอง
ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
ระดับจังหวัด
6  ท่องบทอาขยาน และอ่านทำนองเสนาะ นายอาทิตย์ สมใจ ระดับเหรียญทอง นางวัลลภา อุทัย ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
7  เรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น ด.ญ.นฤมล หงส์ศิริ ระดับเหรียญทอง น.ส.พัชวดี ดุมลักษณ์ ศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8