กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
 
ลำดับที่ รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม หมายเหตุ
1 การแข่งขันคณิตศาสตร์
ชิงถ้วยรางวัลประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ด.ญ.ชนินาถ  ปัดตลอด
ด.ญ.นภัสสร  เจียมกิตติ
ด.ญ.อักษวดี  เลขลักษณี
ด.ช.ธีรภัทร  คงชู
ด.ช.นพรุจ  ตัณฑสมบูรณ์
ด.ช.นิติภูมิ  เอ้งฉ้วน
ด.ช.ไพศิษฐ์  ก้างตั้น
ด.ช.ศิวัช  โชคสุชาติ
ด.ช.พีรวัส  พิกุลทอง
ด.ญ.ฐาปณีย์  จิราวุฒเมธารักษ์
ด.ญ.กมกลักษณ์  พิกุลทอง
ชมเชย
ระดับประเทศ
 น.ส.ศลิษา  ศรีสง  
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ด.ช.นนท์ปวิธ  รักแต่งาน เข้าร่วม  นางมาลี  ทองเสน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8