กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 
ลำดับที่ รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม หมายเหตุ
1 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ด.ญ.นภิสา  ดลสัน
ด.ญ.นลิณี  จันทร์ทอง
ด.ญ.ปิ่นแก้ว  ณ ละเอียด
ด.ญ.ลัลณ์ลลิต  พงศาสกุลโชติ
ด.ญ.เก็จมณี  จานน้อย
เหรียญเงิน นางสุดารัตน์  เณรผึ้ง
นางวลัยพร  เทียนขาว
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
2 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 นางสาวชฎาภรณ์  ตันสกุล
นางสาวบุนฑริกา  ปัตตลอด
นายปฐมรัตน์  เหมาะสว่าง
นายสุทธิพงษ์  งามสง่า
นายเฉลิมเกียรติ  คุ้มเดช
เหรียญทอง นางสาวจิราพร  สาริพัฒน์
นางสุพรรษา  รัฐแฉล้ม
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
3 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ด.ญ.พลอยไพลิน  ทิพย์วงศ์ เหรียญทอง นางสาวสุภาพร  บุญธรรม งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
4 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
ด.ญ.กัญญณัช  โล่สกุล
ด.ญ.กุสิษรา  พรหมรักษา
น.ส.จารุวรรณ  ศรีหนู
ด.ญ.ชัญญากาญจน์  อู่อรุณ
ด.ญ.ณัฐวดี  สาลีวงษ์
ด.ญ.ธนัญพร  จิตภักดี
ด.ญ.นฤมล  ทองฤทธิ์
ด.ญ.ประภาศรี  อันบุรี
ด.ญ.พฤกษา  จุ้ยเสงี่ยม
ด.ญ.สิรินาถ  ทองน้อย
เหรียญทอง นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล
นายลพชัย  โตทรัพย์
นายขวัญชัย  พรหมภักดิ์
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
5 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทิพย์วงศ์ เหรียญทอง น.ส.สุภาพร  บุญธรรม งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับประเทศ
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8