กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 
 
ลำดับที่ รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม หมายเหตุ
1 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
เด็กชายจักรกฤษณ์  จงไกรจักร์
เด็กชายณัฐนนท์  สุขพล
เด็กชายพีรีฎอร์ล  ชูสุวรรณ
เหรียญทอง นางสาวอำภา  สงค์นวล
นางสาวฉันทนา  จตุปาริสุทธิ์
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
2 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 นายกฤษณะ  สินทอง
นายธนวรรฒ  จันทโชติ
นายปณต  ใยยอง
เหรียญทองแดง นายทักษิณ  แต่สกุล งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
3 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เด็กชายอนรรฆพล  ใจหลัก เหรียญเงิน นายสิงหา  เนตรอำพันธ์ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
4 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 นางสาวจันทรัตน์  เจียงสกุล
นางสาวณัฐธาดา  ต่างจิตร์
นางสาวทัชชา  จัดจริง
นางสาวธนาภรณ์  เกื้อสกุล
นางสาวภาวินี  ชิณโฮง
นางสาววิฑิตา  หมายแร่
นางสาววิราภรณ์  มณู
นางสาวอันนา  คงช่วย์
เหรียญเงิน นางสาวฉันทนา  จตุปาริสุทธิ์
นางสาวศิริวรรณ  ขลิกดำ
นางพิมพ์มาศ  ทิพย์เดช
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
5 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 นางสาววิจิตตา  ฉิมมณี เหรียญเงิน นางศิริกุล  จิตต์พิศาล งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับประเทศ
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8