กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
 
ลำดับที่ รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม หมายเหตุ
1 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
เด็กหญิงนิชา  วงศ์พานิช เหรียญทอง นางณัฏฐพร   ณ ตะกั่วทุ่ง งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
2 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
นายพิธิวัฒน์  ตันสกุล เข้าร่วม นางรัชณี  กู้แร่ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
3 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 เด็กหญิงฐาปานีย์  จิราวุฒิเมธารักษ์
เด็กหญิงณัฐยาน์  ผลิโกมล
เด็กชายพลพล  วงศ์สุวรรณ
เด็กหญิงพิมกนิษฐ์  ทองศรีแก้ว
เด็กหญิงเอมวดี  นุ้ยสิน
เหรียญทอง นางยุพา  เกื้อสกุล งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
4 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 นางสาวกิ่งกมล  ทิพย์พิมล เหรียญเงิน นางสาวศุภลักษณ์  ซุ่นคง งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
5 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
นางสาวบุษยาภรณ์  สงวนวงศ์ ชนะเลิศ นางสาวโสภิดา  เอ้งฉ้วน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8