กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
 
ลำดับที่ รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม หมายเหตุ
1 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ม.4-ม.6
นายณัฐกิตต์  ไพรพฤษลักษณ์
นายวิชยุทธิ์  สุทธิศิลป์
เหรียญทองแดง นางณัทกุลธรณ์  วัชรปิยานันทน์
นางสาวศศิธร  นาคสง
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
นางสาวดวงดารินทร์  มะเดื่อนิ่ม
นางสาวศิรพร  จินิราช
เหรียญทองแดง นางสาวศศิธร  นาคสง
นางศศิวิมล  มณีไชย
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
3 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 นายกฤษฎาพันธ์  ณ ตะกั่วทุ่ง
นายนัทธชาติ  สุขท่ากอ
เหรียญทองแดง นางสาวเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์
นางจินตรัตน์  เหนือคลอง
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
4 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 นางสาวชัญญานุช  นาเจริญ
นางสาวณัฏฐนิช  แจ่มฟุ้ง
นางสาวทรรศิกา  ขันทอง
นางสาวปทุมรัตน์  วงค์สิทธิ์
นายภาณุเดช  เจียมจำนงค์
นางสาวโสรยา  โคกเคียน
เหรียญทอง นางเมฆาณี  จงบุญเจือ
นางสาวอาภรณ์  สิทธิทัต
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
5 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
นางสาวธวัลหทัย  กองแก้ว
นางสาวศภกาญจน์  สงแสง
นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรสุวรรณ
เหรียญทอง นางสาวรัชนิดา  รัชนิพนธ์
นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับภาคใต้
6 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
นางสาวธวัลหทัย  กองแก้ว
นางสาวศภกาญจน์  สงแสง
นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรสุวรรณ
เหรียญทอง
นางสาวรัชนิดา  รัชนิพนธ์
นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
ระดับประเทศ
7 การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ประเภทสิ่งแวดล้อมม.4-ม.6
นางสาวณฟ้า  โชคคณาพิทักษ์
นายจิรวุฒิ  แต่สกุล
นางสาวกัญจนา  บุญทรงธรรม
เหรียญทองระดับ
ภูมิภาค ภาคใต้
นางสาวอาภรณ์  สิทธิทัต
นางสาวเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์
 
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8