กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
ลำดับที่ วัน / เดือน / ปี รายการ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ควบคุม
1 5-6 กันยายน 2557 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา
1. นายณัฐพล  ทรงคุณ
2. นางสาวธัญชนก  สำเภากาญจนสิริ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แช่ม
ชนะเลิศ 1. นางสุดารัตน์  มณีพงษ์
 
     
    หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8