Follow Us :
 
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
 
 
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
   
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
   
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
   
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
   
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
   
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
   
     
  ตารางเรียน : Download  รายชื่อนักเรียน : Download  
   
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.