Follow Us :
 
     
 
   
 

เลขที่


เรื่อง

102/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา/เงินระดมทรัพยากรทางการศึกษา
103/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีการศึกษษ 2557
106/2557 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน
108/2557 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรรักษาการณ์
113/2557 แต่งตั้งเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ฉบับที่ 2
115/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate
116/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
121/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
122/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่โครงการค่ายพัฒนาความสามารถในการควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ
126/2557 แต่งตั้งผู้กำกับการสอบ และเจ้าหน้าที่การสอบกลางภาคของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1
128/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาองค์การบริหารกิจการนักเรียน ปี 2557
129/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสภาองค์การบริหารกิจการนักเรียน ปี 2557
130/2557 แต่งตั้งผู้กำกับการสอบและเจ้าหน้าที่การสอบวัดความรู้ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สพม.14
131-132/2557 แต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนแข่งขันงานมหกรรมวิชkการ Southern EP Open House 2014
133/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสี ปี 2557
134/2557 แต่งตั้งครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมนักกีฬา
135/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2557
136/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็กพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
137/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียน ม.3และม.6
138/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
140/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขยายเครือข่ายกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC : Youth counselor
142/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินโรงเรียนเป้นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2557
143/2557 แต่งตั้งคณะครูผู้ควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน นักศึกษา อำเภอตะกั่วป่า
144/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
148/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
150/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมและไปราชการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5
152/2557 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
154/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการห้องเรียนสีขาว ห้องอุ่นใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด
155/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2
157/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557
159/2557 แต่งตั้งผู้กำกับการสอบและเจ้าหน้าที่การสอบปลายภาคของนักเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1
161/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้น
162/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
164/2557 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาการณ์ เวลากลางคืน
187/2557 แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้"
200/2557 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานสอน (เพิ่มเติม)
205/2557 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
213/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ MEP
214/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการงานการเงิน-พัสดุ
223/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
232/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และโครงการตามแนวพระราชดำริ
233/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ปี 2557
240/2557 แต่งตั้งกำกับการสอบ และเจ้าหน้าที่การสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 ภาคเรียนที่ 2
241/2557 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อม
ให้การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและกิจกรรมวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา
252/2557 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาการณ์
257/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2558
   
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.