Follow Us :
 
     
 
   
 

เลขที่


เรื่อง

10/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
11/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
16/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวโครงการ EP/MEP
19/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม MEP DAY
23/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558
33/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
35/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
52/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
56/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
67/2558 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาการณ์
87/2558 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
88/2558 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2558
116/2558 แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558
118/2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดกิจกรรม (เลี้ยงรับเลี้ยงส่งครูและบุคลากร)
119/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
120/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรการพิมพ์เอกสารงานวิชาการ
121/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
135/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)"
136/2558 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาการณ์
144/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
146/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิต
150/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2558
158/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
159/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
162/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
167/2558 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน นักศึกษา อำเภอตะกั่วป่า ปี 2558
168/2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558
172/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
173/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนไร้พรมแดน ปีการศึกษา 2558
182/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
186/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดอบรม พัฒนาครูตามระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR
188/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเนื่องในงานการจัดประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
195/2558 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาการณ์
200/2558 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2
206/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 18
207/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ GAT PAT 2558
215/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
218/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
220/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนเครือข่ายจังหวัดพังงา
226/2558 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
247/2558 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
255/2558 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
258/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมสนามหลวง
261/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 65
262/2558 การตั้งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลฌแลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
269/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน ปี 2558
281/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TARO To School 2015
285/2558 มอบหมายหน้าที่การอยู่เวรยามรักษาการณ์
288/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558
291/2558 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดกิจกรรมเลี้ยงรับข้าราชการครู วันขึ้นปีใหม่ 2559

     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.