Follow Us :
 
     
         การแนะแนว เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้นักเรียนรู้จัก  และเห็นคุณค่าของตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม  สามารถ
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
     
         ดังนั้น การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนจึงยึดหลักการจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแก่นักเรียนทุกคน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
บุคคลที่รัก และเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่น รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ให้สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ การดำเนินชีวิตและสังคม
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีค่านิยมที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึก
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
 
     
  การจัดบริการแนะแนว ได้จัดครบทั้ง 5 บริการอื่นๆ นั่นคือ  
 
  บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล

  - จัดทำระเบียนสะสม หรือแฟ้มข้อมูล
  - จัดหา / จัดทำเครื่องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสำรวจ แบบสอบถาม และแบบทดสอบ
  - ดำเนินการแปลผลข้อมูลจากเครื่องมือเพื่อนำไปใช้
 
 
  บริการสนเทศ

  - จัดหา / จัดทำ รวบรวมนำเสนอข้อมูลความรู้ที่ทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในเรื่องการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ
  - จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดปฐมนิเทศ จัดงานวันอาชีพ จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากร ฯลฯ
  - บริการหนังสือให้ยืม
 
 
  บริการให้คำปรึกษา

  - มีห้องหรือสถานที่ให้คำปรึกษาทั้งรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
  - ให้คำปรึกษาทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
  - จัดระบบการให้บริการให้คำปรึกษาในเรื่องการนัดหมาย การให้คำปรึกษา การบันทึก การติดตามผล และการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
 
 
  บริการจัดวางตัวบุคคล

  - ช่วยให้นักเรียนได้เลือกวิชาเรียนได้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
  - จัดหาและพิจารณานักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือนักเรียนภาวะวิกฤต กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ฯลฯ
  - จัดการเรื่องการสมัครสอบ  เช่น โควตาของสถาบันต่างๆ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฯลฯ
  - จัดทัศนศึกษาดูงานที่น่าสนใจ และจัดหางานให้นักเรียนทำ
 
 
  บริการติดตามผลประเมินผล

  - ติดตามผลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ความประพฤติ สุขภาพอนามัย ฯลฯ
  - ติดตามผลนักเรียนที่จบการศึกษา
  - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว
 
  นอกจากนี้ งานแนะแนวยังดำเนินการเรื่องอื่นๆอีก เช่น  
 
  การสอนกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์ ตามโครงสร้างหลักสูตร

  - จัดให้มีคาบแนะแนว ในตารางสอนครบทุกห้องทุกระดับ
  - มีครูรับผิดชอบสอนกิจกรรมแนะแนวครบทุกห้อง
  - มีแผนการสอนกิจกรรมแนะแนวตามโครงสร้างหลักสูตร
 
 
  การเยี่ยมบ้านนักเรียน

  - เพื่อหาข้อมูลของนักเรียน ก่อนที่จะพิจารณาในเรื่องใดๆและหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม
  - มีคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งมักจะออกเยี่ยมบ้านตอนต้นปีการศึกษา
 
 
  การช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  - เรื่องทุนการศึกษาโรงเรียนได้จัดหาและพิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาซึ่งแต่ละปีมีผู้บริจาคให้จำนวนมาก หากนักเรียนต้องการขอรับทุน
  การศึกษาติดต่อได้ที่งานแนะแนว โดยงานแนะแนวจะประกาศให้นักเรียนทราบ นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถขอทุนการศึกษาได้  ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้จัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 64 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท ทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 320 คน เป็นเงิน 480,000 บาท  ทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 318 คน เป็นเงิน 477,000 บาท

  - เรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียน ม.4-6 ที่สนใจขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติคือมีรายได้
  ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี และมีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์วัดและประเมินผลของสถานศึกษา มีความประพฤติจะได้รับทุนกู้ยืมฯ ในวงเงิน คนละ13,200 บาทต่อปี ในปีการศึกษา 2557 มีผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน กยศ. จำนวน 71 คน เป็นเงิน 937,200 บาท
 
     
 
 
     
  โครงการที่ดำเนินการ  
 
  - โครงการเข้าค่ายขยายเครือข่ายนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC สู่โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส ในสังกัดสพป.พังงา
  - โครงการเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า
  - โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
  - โครงการวันแนะแนวอาชีพในสถานศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมให้การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
 
  งานโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC :Youth Couselor  
            
               โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)  นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ( Youth-Counselor ) หรือเรียกสั้นๆว่านักเรียน YC เป็นกลไกสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ ทั้งใน ด้านการเรียนและ ปัญหาชีวิตส่วนตัว โดยใช้เทคนิคการให้คำปรึกษาและกระบวนการด้านการแนะแนว เป็นฐานความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยการดูแลชี้แนะอย่าง
ใกล้ชิดจากครูแนะแนว

 
                 YC มีบทบาทในการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่ประสบปัญหา มีความวิตกกังวลหรือยุ่งยาก ลำบากใจ ให้เข้าใจ
ปัญหาได้อย่างชัดเจน เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันและกัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาจึงต้อง
เป็นตัวแบบที่ดีของเพื่อน สามารถช่วยให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง
เพื่อนด้วยกันอีกทางหนึ่ง

 
                 จากการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)  อย่างต่อเนื่องนั้น ในปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เป็นศูนย์การพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ประจำภาคใต้

 
ผลงานดีเด่น

 
 
ปี 2551 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
“เก่งสร้างชาติ”ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่
20 -25 เมษายน 2552 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ปี 2552 - ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2552

ปี 2553 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ “
สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2553 ณ
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น และได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ วันที่23-25 ธันวาคม 2553

-ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “สุดยอดเด็กไทย
ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า”เมื่อวันที่ 26 -28 มกราคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค
เมืองทองธานี

ปี 2554 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2554

ปี 2554 -ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  “สุดยอดเด็กไทย 
ก้าวล้ำ สู่ผู้นำอาเซียน”  เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค
เมืองทองธานี

ปี 2555 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เกียรติบัตรระดับเหรียญทองระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555

ปี 2555 -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  “สุดยอดเด็กไทย  มุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”  เมื่อวันที่ 13-15
กุมภาพันธ์  2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

ปี 2556 -ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
YC:Youth Counselor ประจำภาคใต้

ปี 2557 -ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
YC:Youth Counselor ประจำภาคใต้
   
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.