Follow Us :
 
     
 
 
 
 
   
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ต้น
- ดูเกรดออนไลน์ ม.ปลาย
 
  - ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565  
  - กิจกรรม Big Cleaning  
  - กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ  
  - กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเสนานุวัฒน์  
  - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน  
  - กิจกรรมเสนารำลึก  
  - แนะนำครูใหม่  
  - ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียน จากสพม.พงภกรน.  
  - อบจ.พังงา ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ป้องกัน Covid-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  
  - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
  - การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ ให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  
  - โรงเรียนเขาชัยสน ศึกษาดูงาน ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
  ข่าวประกาศทั้งหมด>>
 
 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเสนานุวัฒน วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ วันที่ 2 มิถุนายน 2565

   
 
กิจกรรม "เสนารำลึก" วันที่ 1 มิถุนายน 2565
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 1 มิถุนายน 2565
    ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
     
;
 

visitor number


Since June 15, 2015
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.