Follow Us :
 
     
     
นางวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป


     
นายสุเมธ อังสานาม
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 1
นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 2
นางศศิวิมล มณีไชย
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 3

...................................................................................................................................................................................................................................................

 
งานอำนวยการ
 
1.นางศศิวิมล มณีไชย หัวหน้า
2.นางสาวจุฑาสินี กาลดิษฐ รองหัวหน้า
3.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วย
4.นางสาวแสงมณี สวนสัน ผู้ช่วย
5.นางสาวกัณยาณี ชูดำ ผู้ช่วย
6.นางเอื้องคำ
ไชยแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ
7.นางสมร อร่าม (พนักงานธรุการ) ผู้ช่วยเลขานุการ
     
งานบุคลากร
 
 
1.นางสาวศุภลักษณ์ ซุ่นคง หัวหน้า
2.นางสาวอริสรา เทพบรรจง รองหัวหน้า
3.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วย
4.นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ ผู้ช่วย
5.นางสาวแสงมณี สวนสัน ผู้ช่วย
6.นางสาวยุพาพร อุยสกุล ผู้ช่วย
7.นางสาวกัณยาณี ชูดำ ผู้ช่วย
8.นางสาวกติกา ศรีทอง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
     
     
งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
 
 
1.นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์ หัวหน้า
2.นางรัชณี กู้แร่ รองหัวหน้า
3.นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วย
4.นางสาวกติกา ศรีทอง ผู้ช่วย
5.นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์ ผู้ช่วย
6.นางสาวยุพาพร อุยสกุล ผู้ช่วย
7.นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
     
     
งานดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม
 

 
1.นายสุเมธ อังสานาม หัวหน้า
2.นายตรีพลาย์ กู้แร่ รองหัวหน้า
3.นายวัฒโน ไตรมาศ ผู้ช่วย
4.นางอัจจิมา แจ่มฟุ้ง ผู้ช่วย
5.นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์ ผู้ช่วย
6.นางสาวกัณยาณี ชูดำ ผู้ช่วย  
       
7.หัวหน้าอาคาร
  7.1 นางศศิวิมล  มณีไชย อาคาร 1
  7.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อาคาร 2
  7.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาคาร 3
  7.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อาคาร 4
  7.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาคาร 5
  7.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อาคารอุตสาหกรรม
  อาคารเกษตร
  อาคารคหกรรมและอาคารธุรกิจ
  7.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ อาคารดนตรี-นาฏศิลป์
  7.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อาคารสระว่ายน้ำและสนามกีฬาทุกสนาม
  7.9 นางสุดารัตน์ มณีพงษ์ อาคารหอสมุดวิทยบริการ
  7.10 นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ อาคารเอนกประสงค์
  7.11 นายนภา บรรดาศักดิ์ อาคารเรือนพยาบาล
  7.12 นางยุพิน วิเศษ อาคารโรงอาหาร
7.13 นางประไพ ชำนาญธุระกิจ ห้องน้ำนักเรียนชายและห้องน้ำครูชาย
  7.14 นางแต๋ว สระแผง ห้องน้ำนักเรียนหญิงและห้องน้ำครูหญิง
8.นายสุชล ชำนาญธุรกิจ ผู้ช่วย
9.นายจำเริญ เมืองทองอ่อน ผู้ช่วย
10.นายสุทัศน์ ชำนาญธุรกิจ ผู้ช่วย
11.นางสมร อร่าม ผู้ช่วย
12.ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน   ผู้ช่วย
13.นางสาวจุฑาสินี กาลดิษฐ ผู้ช่วยและเลขานุการ
     
งานสัมพันธ์ชุมชน
 
1.นางยุพา เกื้อสกุล หัวหน้า
2.นางศิริกุล จิตต์พิศาล รองหัวหน้า
3.นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วย
4.นายวัฒโน ไตรมาศ ผู้ช่วย
5.นายสุเมธ อังสานาม ผู้ช่วย
6.นางวัลลภา อุทัย ผู้ช่วย
7.นายตรีพลาย์ กู้แร่ ผู้ช่วย
8.นางรัชนี กู้แร่ ผู้ช่วย
9.นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วย
10.นายสาธิต วรรณพบ ผู้ช่วย
11.นางศศิวิมล มณีไชย ผู้ช่วย
12.นางสาวศุภลักษณ์ ซุ่นคง ผู้ช่วย
13.นางสมร อร่าม ผู้ช่วย
14.ผู้จัดการสวัสดิการร้านค้า ผู้ช่วย
15.นางอัจจิมา แจ่มฟุ้ง ผู้ช่วยและเลขานุการ
       
งานปฏิคมและสวัสดิการ
 
1.นายสาธิต วรรณพบ หัวหน้า
2.นางศศิวิมล มณีไชย รองหัวหน้า
3.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วย
4.นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ ผู้ช่วย
5.นางสาวแสงมณี สวนสัน ผู้ช่วย
6.ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ผู้ช่วย
7.นางสาวอริสรา เทพบรรจง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
     
     
งานโภชนาการ
 
 
1.นางวัลลภา อุทัย หัวหน้า
2.นางอัจจิมา แจ่มฟุ้ง รองหัวหน้า
3.นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วย
4.นางสาวยุพาพร อุยสกุล ผู้ช่วย
5.นางรัชณี กู้แร่ ผู้ช่วยและเลขานุการ
 
     
งานบ้านพักครู
 
 
1.นายสุเมธ อังสานาม หัวหน้า
2.นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์ รองหัวหน้า
3.นายสาธิต วรรณพบ ผู้ช่วย
4.นางศศิวิมล มณีไชย ผู้ช่วย
5.นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วยและเลขานุการ
       
งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
 
1.นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ปรึกษา
2.นายสุเมธ อังสานาม หัวหน้างานอาคารสถานที่ ที่ปรึกษา
3.นายสุทัศน์ ชำนาญธุรกิจ ช่างไฟฟ้า หัวหน้า
4.นางสมร อร่าม พนักงานธุรการ รองหัวหน้า
5.นายจำเริญ เมืองทองอ่อน ช่างปูน ผู้ช่วย
6.นายสุชล ชำนาญธุรกิจ ช่างปูน ผู้ช่วย
7.นายศักดิ์ อักษรศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย
8.นางยุพิน วิเศษ พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
9.นายจีระเดช รวบรัตน์ พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
10.นางประไพ ชำนาญธุรกิจ พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
11.นางประไพ บุญเพ็ง พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
12.นางสุนิษา เงินล้วน พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
13.นางสมปอง ผดุงพันธ์ พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
14.นางแต๋ว สระแผง พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
15.นายสมภพ คำแหง พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
16.นายวารินทร์ ประยูรเจริญ พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย
17.นายปกป้อง จันทร์แก้ว พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย
18.นายบุญมี ใจเป็ง พนักงานสระว่ายน้ำ ผู้ช่วย
19.นางผกามาศ มั่นปาน พนักงานสระว่ายน้ำ ผู้ช่วย
20.นายทวีศักดิ์ คำหลอ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย
21.นายสมพร ดวงมณี พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย
22.นายไพบูลย์ ศรีคำ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย
23.นางรัศมี โฮ่สกุล พนักงานร้านสวัสดิการน้ำ ผู้ช่วย
24.นางยุพิน แสงทอง พนักงานร้านสวัสดิการน้ำ ผู้ช่วย
25.นางฤดี ชำนาญธุระกิจ พนักงานร้านสวัสดิการน้ำ ผู้ช่วย
26.นางสาวสุรีรัตน์ แพงพม พนักงานสหกรณ์ร้านค้า ผู้ช่วย
       
       
งานสวัสดิการโรงเรียน
 
 
คณะกรรมการบริหาร
       
 
1.ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน
2.รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
3.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการและเลขานุการ
4.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       
คณะกรรมการดำเนินงาน
       
1.นางสาวอริศรา เทพบรรจง ผู้จัดการ
2.นายอิศรภัทร พรหมภัทร รองผู้จัดการ
3.นางสาววรรณรัตน์ สุรินทร์ เจ้าหน้าที่บัญชี
4.นายสาธิต วรรณพบ เหรัญญิก
5.นายกฤษฎา การะเกต เจ้าหน้าที่
6.นายพลรบ เรืองนุ่น เจ้าหน้าที่
7.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่
8.นายนพดล อุณหศิริกุล เจ้าหน้าที่
9.นางพิมภากาญจณ์ สุวบุญประภัทร์ ผู้ตรวจสอบบัญชี
10.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ เจ้าหน้าที่เงินกู้สัวสดิการ  
11.นางศศิวิมล มณีไชย เลขานุการ  
       
       
อ้างอิง : คำสั่งที่ 67/2560  แก้ไขข้อมูล 22 พฤษภาคม 2560
     
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.