Follow Us :
 
     
   
     
 
นางวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป


นางสมพิศ คลี่ขยาย
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 1
นายสุเมธ อังสานาม
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 2
นางอุษณีย์  สุวบุญประภัทร์
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 3
 
 

..............................................................................................................................................................................................................

 
 
       
งานอำนวยการ
       
1.นางศศิวิมล มณีไชย หัวหน้า  
2.นางสาวจุฑาสินี กาลดิษฐ ผู้ช่วย  
3.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วย  
4.นางเอื้องคำ ไชยแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ  
5.นางสมร อร่าม (พนักงานธุรการ) ผู้ช่วยเลขานุการ  

 
งานบุคลากร
       
1.นางอุษณีย์ สุวบุญประภัทร์ หัวหน้า  
2.นางสาวจิราพร สาริพัฒน์ รองหัวหน้า  
3.นางสาวอริสรา เทพบรรจง ผู้ช่วย  
4.นายสิงหา เนตรอำพันธ์ ผู้ช่วย  
5.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วย  
6.นางสาวศุภรักษ์ ซุ่นคง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
       
1.นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์ หัวหน้า  
2.นางรัชณี กู้แร่ รองหัวหน้า  
3.ณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วย  
4.นายสิงหา เนตรอำพันธ์ ผู้ช่วย  
5.นางสาวศุภลักษณ์ ซุ่นคง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 

งานดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม

 
1.นายสุเมธ อังสานาม หัวหน้า  
2.นายตรีพลาย์ กู้แร่ รองหัวหน้า  
3.นายวัฒโน ไตรมาศ ผู้ช่วย  
4.นายสิงหา เนตรอำพันธ์ ผู้ช่วย  
       
หัวหน้าอาคาร  :        
  อาคาร 1 นางศศิวิมล  มณีไชย  
  อาคาร 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  อาคาร 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  
  อาคาร 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  อาคาร 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
  อาคารอุตสาหกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  อาคารเกษตร    
  อาคารคหกรรมและ    
  ธุรกิจ    
  อาคารดนตรี-นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
  อาคารสระว่ายน้ำ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
  สนามกีฬาทุกสนาม    
  อาคารหอสมุดวิทยบริการ นางสุดารัตน์ มณีพงษ์  
  อาคารเอนกประสงค์ นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล  
  อาคารโรงอาหาร นางวัลลภา  อุทัย  
  ห้องน้ำนักเรียนชายและ นางประไพ บุญเพ็ง  
  ห้องน้ำครูชาย    
  ห้องน้ำนักเรียนหญิงและ นางประไพ ชำนาญธุรกิจ  
  ห้องน้ำครูหญิง    
       
6.นายสุชล ชำนาญธุรกิจ ผู้ช่วย  
7.นายจำเริญ เมืองทองอ่อน ผู้ช่วย  
8.นายสุทัศน์ ชำนาญธุรกิจ ผู้ช่วย  
9.นางสมร อร่าม ผู้ช่วย  
10.นายบุญมี ใจเป้ง ผู้ช่วย  
11.นางยุพิน วิเศษ ผู้ช่วย  
12.นางประภา กาหยี ผู้ช่วย  
13.นางสมปอง ผดุงพันธ์ ผู้ช่วย  
14.นางพัฒนา พูลจุ้ย ผู้ช่วย  
15.นางสุนิษา เงินล้วน ผู้ช่วย  
16.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานสัมพันธ์ชุมชน
       
1.นางยุพา เกื้อสกุล หัวหน้า  
2.นางสมพิศ คลี่ขยาย รองหัวหน้า  
3.นางสาววราภรณ์ ศรีเมืองใต้ ผู้ช่วย  
4.นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วย  
5.นางศิริกุล จิตพิศาล ผู้ช่วย  
6.นายวัฒโน ไตรมาศ ผู้ช่วย  
7.นายสุเมธ อังสานาม ผู้ช่วย  
8.นางวัลลภา อุทัย ผู้ช่วย  
9.นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์ ผู้ช่วย  
10.นางศศิวิมล มณีไชย ผู้ช่วย  
11.นายสิงหา เนตรอำพันธ์ ผู้ช่วย  
12.นายสุชล ชำนาญธุรกิจ ผู้ช่วย  
13.นางสมร อร่าม ผู้ช่วย  
14.ผู้จัดการสวัสดิการร้านค้า ผู้ช่วย  
15.นางอุษณีย์ สุวบุญประภัทร์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานปฏิคมและสวัสดิการ
       
1.นางสมพิศ คลี่ขยาย หัวหน้า  
2.นางศศิวิมล มณีไชย รองหัวหน้า  
3.นางอุษณีย์ สุวบุญประภัทร์ ผู้ช่วย  
4.ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน ผู้ช่วย  
5.นางสาวศุภลักษณ์ ซุ่นคง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานโภชนาการ
       
1.นางวัลลภา อุทัย หัวหน้า  
2.นางสมพิศ คลี่ขยาย รองหัวหน้า  
3.นางรัชณี กู้แร่ ผู้ช่วย  
4.ลูกจ้างชั่วคราวประจำโรงอาหาร (2 คน) ผู้ช่วย  
5.นางณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานบ้านพักครู
       
1.นายสุเมธ อังสานาม หัวหน้า  
2.นางรัชวดี วงศ์คำจันทร์ รองหัวหน้า  
3.นางอุษณีย์ สุวบุญประภัทร์ ผู้ช่วย  
4.นางสาววราภรณ์ ศรีเมืองใต้ ผู้ช่วย  
5.นางยุพา เกื้อสกุล ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
       
1.นางวรอิศรา พรหมภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ที่ปรึกษา
2.นายสุเมธ อังสานาม หัวหน้างานอาคารสถานที่ ที่ปรึกษา
3.นายสุชล ชำนาญธุรกิจ ช่างปูน หัวหน้า
4.นายสุทัศน์ ชำนาญธุรกิจ ช่างไฟฟ้า รองหัวหน้า
5.นายจำเริญ เมืองทองอ่อน ช่างปูน ผู้ช่วย
6.นายชูสิน เพ็ชรนิล ช่างปูน ผู้ช่วย
7.นายศักดิ์ อักษรศรี พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย
8.นายจีรเดช รวบรัตน์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย
9.นายวารินทร์ ประยูรเจริญ พนักงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วย
10.นายทวีศักดิ์ คำหลอ พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย
11.นายอภิชาติ เปรมอำพล พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วย
12.นายบุญมี ใจเป้ง พนักงานสระว่ายน้ำ ผู้ช่วย
13.นางประภา กาหยี พนักงานสระว่ายน้ำ ผู้ช่วย
14.นางยุพิน วิเศษ พนักงานโรงอาหาร ผู้ช่วย
15.นางพัฒนา พูลจุ้ย พนักงานโรงอาหาร ผู้ช่วย
16.นางประไพ ชำนาญธุรกิจ พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
17.นางประไพ บุญเพ้ง พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
18.นางสมปอง ผดุงพันธ์ พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
19.นางสุนิษา เงินล้วน พนักงานทำความสะอาด ผู้ช่วย
20.นางรัศมี โฮ่สกุล พนักงานร้านสวัสดิการน้ำ ผู้ช่วย
21.นางยุพิน แสงทอง พนักงานร้านสวัสดิการน้ำ ผู้ช่วย
22.นางฤดี ชำนาญธุรกิจ พนักงานร้านสวัสดิการน้ำ ผู้ช่วย
23.นางสมร อร่าม พนักงานธุรการ ผู้ช่วยและเลขานุการ
       
งานสวัสดิการโรงเรียน
ประกอบด้วย      
     
คณะกรรมการบริหาร      
       
1.ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน  
2.คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการ  
3.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการ  
4.นางสมพิศ  คลี่ขยาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
       
คณะกรรมการดำเนินงาน      
       
1.นางศศิวิมล มณีไชย ผู้จัดการ  
2.นายธรรมรัตน์ ชนะศึก รองผู้จัดการ  
3.นางสาวบุปผา จารุพันธ์ เจ้าหน้าที่บัญชี
 
4.นางสาวศลิษา ศรีสง ผู้ตรวจสอบบัญชี  
5.นายสาธิต วรรณพบ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  
6.นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ เหรัญญิก  
7.นายอชิตพล พอใจ ผู้ช่วยเหรัญญิก  
8.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ เจ้าหน้าที่เงินกู้สวัสดิการ  
9.นายพลรบ เรืองนุ่น เลขานุการ  
       
    อ้างอิง : คำสั่งที่ 83/2558  แก้ไขข้อมูล 02/10/58
 
     
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.