Follow Us :
 
     
     
นางสาววิภาพร นันทรักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

   
         
  นางสาวเพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ 
ลำดับที่ 1
นางจินตรัตน์ เหนือคลอง
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ 
ลำดับที่ 2
นางสุพรรษา รัฐแฉล้ม
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ 
ลำดับที่ 3


อ้างอิง : คำสั่งที่ 83/2566  แก้ไขข้อมูล 15 สิงหาคม 2566
     
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@sena.ac.th
Web Master : MANSUANG SITTHIPICHAIVONG
Copyright © 2015. All Rights Reserved.