Follow Us :
 
     
   
     
 
นางภัทธิดา กันเสนาะ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการงานบริหารวิชาการ


นายวิทยา  อุทัย
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 1
นางวราภรณ์  วิศุภกาญจน์
ตำแหน่ง ครู คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 2
นางสาวสุภาพร  บุญธรรม
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 3
 
  ..............................................................................................................................................................................................................  
 
       
งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง 
       
1.นายวิทยา อุทัย ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้า
2.นางวราภรณ์ วิศุภกาญจน์ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ รองหัวหน้า
3.นางสาวจีระจิต  โกยสมบูรณ์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ช่วย
4.นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์ รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ช่วย
5.นายปราโมทย์ วิศุภกาญจน์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย
6.นายพรชัย  แซ่เอี๋ยว รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย
7.นายสาธิต  วรรณพบ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย
8.นางศิริกานต์  ขุนทองจันทร์ รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย
9.นางสาวสุวรรณี  มารถโอสถ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย
10.นางพุทธมนต์  อ่อนหา  รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ผู้ช่วย
11.นายสรวิศ  ณ ตะกั่วทุ่ง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ช่วย
12.นางสุธิดา ไตรมาศ รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้ช่วย
13.นางสาวฉันทนา จตุปาริสุทธิ์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้ช่วย
14.นางศิริกุล จิตพิศาล รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผู้ช่วย
15.นางอัจจิมา แจ่มฟุ้ง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ผู้ช่วย
16.นางสาวรัชนิดา รัชนิพนธ์ รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ผู้ช่วย
17.นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย
18.นางรัศมี แสงอรุณ รอง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย
19.นายสมบูรณ์ เครือสนิท หน.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ช่วย
20.นายพรชัย แซ่เอี๋ยว รอง หน.กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ช่วย
21.นางสาวสุภาพร บุญธรรม ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ ผู้ช่วยและเลขานุการ
       
งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
SMT
(Science Math And Technology Program) , EP (English Program) , SMP (Science And Maths Program)
       
1.นางวราภรณ์ วิศุภกาญจน์ ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ หัวหน้า
2.นายวิทยา อุทัย ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ ผู้ช่วย
3.นายปราโมทย์ วิศุภกาญจน์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้ช่วย
4.นายสาธิต  วรรณพบ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วย
5.นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้ช่วย
6.นางอัจจิมา แจ่มฟุ้ง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ผู้ช่วย
7.นายกฤษฎา การะเกตุ หน.โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP,SMT ผู้ช่วย
8.- - หน.โครงการห้องเรียนพิเศษ EP ผู้ช่วย
9.นางสาวณัฏฐ์ชวัล ศรีพลอย เจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการห้องเรียนพิเศษ EP ผู้ช่วย
10.นางสาวสุภาพร บุญธรรม ผช.ผอ.กลุ่มบริหารวิชาการ ผู้ช่วยและเลขานุการ
       
งานวัดและประเมินผล และทะเบียนนักเรียน 
       
1.นางสาวศศิธร  นาคสง นายทะเบียน  
2.นางสุนันนทา  คงสกุล ผู้ช่วย  
3.นางศิริกานต์  ขุนทองจันทร์ ผู้ช่วย  
4.นายสมบูรณ์  เครือสนิท  ผู้ช่วย  
5.นางสาวทันยา แซ่ตัน ผู้ช่วย  
6.นางสาวศลิษา ศรีสง ผู้ช่วย  
7.นางสาวโสภิดา เอ้งฉ้วน ผู้ช่วย  
8.นางสาวกนกนภา เนียมทอง  ผู้ช่วย  
9.นางสาววรรณฤดี  ฤกษ์จำนง ผู้ช่วย  
10.นางสาวถกลรัตน์  ทองเล็ก ผู้ช่วย  
11.นางทรงพรรณ โตทรัพย์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ
       
1.นางสาวสุภาพร  บุญธรรม หัวหน้า  
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย  
3.หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้ช่วย  
4.หัวหน้างานทะเบียนและวัดผลการศึกษา  ผู้ช่วย  
5.นางสาวโสภิดา เอ้งฉ้วน ผู้ช่วย  
6.นางสาวกนกนภา เนียมทอง ผู้ช่วย  
7.นางสาวถกลรัตน์  ทองเล็ก ผู้ช่วย  
8.นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุล ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานสื่อและส่งเสริมการเรียนรู้ 
       
1.นายวิทยา อุทัย หัวหน้า  
2.นางสาวจีระจิต โกยสมบูรณ์ ผู้ช่วย  
3.นายปราโมทย์ วิศุภกาญจน์ ผู้ช่วย  
4.นายสาธิต  วรรณพบ ผู้ช่วย  
5.นางสาวสุวรรณี  มารถโอสถ ผู้ช่วย  
6.นายสรวิศ ณ ตะกั่วทุ่ง ผู้ช่วย  
7.นางสาวฉันทนา จตุปาริสุทธิ์ ผู้ช่วย  
8.นางอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง ผู้ช่วย  
9.นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ ผู้ช่วย  
10.นายสมบูรณ์ เครือสนิท ผู้ช่วย  
11.นางสาวกนกนภา เนียมทอง ผู้ช่วย  
12.นางสาวถกลรัตน์  ทองเล็ก ผู้ช่วย  
13.นางสาวนงลักษณ์ จิตจงลักษณ์ ผู้ช่วย  
14.นางสุดารัตน์ มณีพงษ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้   
       
1.นายสมุบูรณ์  เครือสนิท หัวหน้า  
2.นางสุนันทา คงสกุล รองหัวหน้า  
3.นางพัชรี ประทีป ผู้ช่วย (งานเนตรนารี)  
4.นางสาวศิริกานต์  กันนัย ผู้ช่วย (งานยุวกาชาด)  
5.นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ ผู้ช่วย (งานลูกเสือ)  
6.นางสาวศลิษา  ศรีสง ผู้ช่วย (งานบำเพ็ญประโยชน์)  
7.นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา ผู้ช่วย (งานอาสากาชาด) และเลขานุการ  
       
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้    
       
1.นางวราภรณ์ วิศุภกาญจน์ หัวหน้า  
2.นายขวัญชัย พรหมภักดิ์ ผู้ช่วย  
3.นางสาวสุภาพร บุญธรรม ผู้ช่วย  
4.นายมณฑล มณีพงษ์ ผู้ช่วย  
5.นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุล ผู้ช่วย  
6.นางสาวศิริกานต์ กันนัย ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานธุรการ  งานสารสนเทศ  งานโครงการ  งานการเงินและพัสดุ  กลุ่มบริหารวิชาการ
       
1.นางสาวสุภาพร บุญธรรม หัวหน้า  
2.นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุล ผู้ช่วย  
3.นางสาวถกลรัตน์  ทองเล็ก ผู้ช่วย  
4.นางสาวโสภิดา เอ้งฉ้วน ผู้ช่วย  
5.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย ผู้ช่วย  
6.นายพรอนันต์ ลือสกุล ผู้ช่วย  
7.นางสาวกนกนภา เนียมทอง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
    อ้างอิง : คำสั่งที่ 83/2558 แก้ไขข้อมูล 02/10/58
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.