Follow Us :
 
     
   
     
 
นางวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนงานบริหารกิจการนักเรียน


นางเมฆาณี  จงบุญเจือ
ตำแหน่ง ครู  คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 1
นายกฤษฏา  การะเกต
ตำแหน่ง ครู  คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 2
ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร  มณีไชย
ตำแหน่ง ครู  คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 3
 
  .....................................................................................................................................................................  
 
       
งานธุรการ ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
       
1.นางสาวรินดา  หาญจิตร หัวหน้า  
2.นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล รองหัวหน้า  
3.นางสาวอำภา สงค์นวล ผู้ช่วย  
4.นายพงศ์ธร ทองแสงแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานการเงิน พัสดุและแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
       
1.นางสาวนุสรา สอนเสริม หัวหน้า  
2.นางสาวสุจิตรา พิลาวุธ ผู้ช่วย  
3.นายพงศ์ธร ทองแสงแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานครูที่ปรึกษาและระดับชั้น 
       
1.นางวรอิศรา พรหมภัทร หัวหน้า  
2.นายปรารถนา แป้นลาภ รองหัวหน้า  
3.นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น ผู้ช่วย  
4.นางสาวสำอาง พรมบุตร ผู้ช่วย  
5.นางพุทธมนต์  อ่อนหา ผู้ช่วย  
6.นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์ ผู้ช่วย  
7.นางสาวบุปผา จารุพันธ์ ผู้ช่วย  
8.นางสุธิดา ไตรมาศ ผู้ช่วย  
9.นายพงศ์ธร ทองแสงแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานระเบียนความประพฤตินักเรียน   
       
1.นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล หัวหน้า  
2.นางสาวอำภา  สงค์นวล ผู้ช่วย  
3.นายพงศ์ธร ทองแสงแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
       
1.นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์ หัวหน้า  
2.- - รองหัวหน้า  
3.นางสาวศิริวรรณ  ขลิกคำ ผู้ช่วย  
4.นายประคอง อิงสันเทียะ ผู้ช่วย  
5.หัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6 ผู้ช่วย  
6.นางสาวทิศิภักดิ์ เกื้อรุ่ง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานแนะแนว
       
1.นางสาวสุมาลี สุขสวัสดิ์ หัวหน้า  
2.- - รองหัวหน้า  
3.นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ  ผู้ช่วย  
4.นายประคอง  อิงสันเทียะ  ผู้ช่วย  
5.หัวหน้าระดับชั้น ผู้ช่วย  
6.นางสาวทิศิภักดิ์ เกื้อรุ่ง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานสวัสดิการนักเรียน
       
1.นางสาวรัชนิดา รัชนิพนธ์ หัวหน้า  
2.นางสาวนุสรา สอนเสริม ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานอนามัยโรงเรียน
       
1.นายนภา บรรดาศักดิ์ หัวหน้า  
2.นางสาวสุจิตตรา พิราวุธ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานติดตาม  ป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
       
1.ว่าที่ร้อยตรีลิขิตร  มณีไชย หัวหน้า  
2.นายปรารถนา แป้นลาภ รองหัวหน้า  
3.นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น ผู้ช่วย  
4.นางสาวสำอาง  พรมบุตร ผู้ช่วย  
5.นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์  ผู้ช่วย  
6.นางสาวบุปผา จารุพันธ์ ผู้ช่วย  
7.นางสุธิดา ไตรมาศ ผู้ช่วย  
8.นายณัฐพล ไพบูลย์ ผู้ช่วย  
9.นางพุทธมนต์  อ่อนหา ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
       
1.นายปรารถนา แป้นลาภ หัวหน้า  
2.ว่าที่ร้อยตรีลิขิตร  มณีไชย รองหัวหน้า  
3.นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น ผู้ช่วย  
4.นางสาวสำอาง พรมบุตร ผู้ช่วย  
5.นางพุทธมนต์  อ่อนหา ผู้ช่วย  
6.นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์  ผู้ช่วย  
7.นางสาวบุปผา จารุพันธ์ ผู้ช่วย  
8.นางสุธิดา ไตรมาศ ผู้ช่วย  
9.นายณัฐพล ไพบูลย์ ผู้ช่วย  
10.นายพลรบ เรืองนุ่น ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
       
1.นายอชิตพล พอใจ หัวหน้า  
2.นายประคอง อิงสันเทียะ รองหัวหน้า  
3.นายกฤษฏา  การะเกต ผู้ช่วย  
4.นางพุทธมนต์  อ่อนหา ผู้ช่วย  
5.นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล ผู้ช่วย  
6.นางสาวพัชวดี ดุมลักษณ์ ผู้ช่วย  
7.นางสาวรินดา หาญจิตร ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
       
1.นายกฤษฏา  การะเกต หัวหน้า  
2.นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล รองหัวหน้า  
3.นางสาวสำอาง พรมบุตร ผู้ช่วย  
4.นางสาวบุปผา จารุพันธ์ ผู้ช่วย  
5.นางสาวนุสรา สอนเสริม ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
       
1.นางเมฆาณี   จงบุญเจือ หัวหน้า  
2.นายนพดล อุณหศิริกุล รองหัวหน้า  
3.นายปรารถนา แป้นลาภ ผู้ช่วย  
4.นายกฤษฏา การะเกต ผู้ช่วย  
5.นายพงศ์ธร ทองแสงแก้ว ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานกิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมคณะสี
       
1.นายนพดล อุณหศิริกุล หัวหน้า  
2.นายกฤษฏา การะเกต รองหัวหน้า  
3.นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น ผู้ช่วย  
4.นางสุธิดา ไตรมาศ ผู้ช่วย  
5.นายณัฐพล ไพบูลย์ ผู้ช่วย  
6.หัวหน้าคณะเมตตา   ผู้ช่วย  
7.หัวหน้าคณะกรุณา ผู้ช่วย  
8.หัวหน้าคณะมุฑิตา ผู้ช่วย  
9.หัวหน้าคณะสุญญตา ผู้ช่วย  
10.หัวหน้าคณะอุเบกขา ผู้ช่วย  
11.นายพลรบ เรืองนุ่น ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
       
1.นางวรอิศรา พรหมภัทร หัวหน้า  
2.นางเมฆาณี   จงบุญเจือ รองหัวหน้า  
3.นายกฤษฏา การะเกต ผู้ช่วย  
4.ว่าที่ร้อยตรีลิขิตร มณีไชย ผู้ช่วย  
5.นางสาวนุสรา สอนเสริม ผู้ช่วยและเลขานุการ  
6.นายพงศ์ธร ทองแสงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ  
       
งานกิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE
       
1.นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล หัวหน้า  
2.นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ  รองหัวหน้า  
3.นายปรารถนา แป้นลาภ ผู้ช่วย  
4.นายอชิตพล พอใจ ผู้ช่วย  
5.นางสาวอำภา  สงค์นวล ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
       
1.ว่าที่ร้อยตรีลิขิตร มณีไชย หัวหน้า  
2.- - รองหัวหน้า  
3.นายขวัญชัย  พรหมภักดิ์ ผู้ช่วย  
4.สอ.หญิงปิยวรรณ บุญตอง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานสหกรณ์ร้านค้า
       
คณะกรรมการบริหาร      
1.ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธาน  
2.คณะกรรมการบริหารโรงเรียน กรรมการ  
3.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กรรมการและเลขานุการ  
4.นางเมฆาณี จงบุญเจือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
       
คณะกรรมการดำเนินงาน      
       
1.นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น ผู้จัดการ  
2.นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนทองจันทร์ รองผู้จัดการและฝ่ายจัดซื้อ  
3.นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ  ฝ่ายจัดซื้อ  
4.นางสาวอริสรา เทพบรรจง ฝ่ายคลังสินค้า  
5.นางสาววทันยา แซ่ตัน ฝ่ายบัญชี  
6.นายนพดล อุณหศิริกุล ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี และฝ่ายคลังสินค้า  
7.นางสุดารัตน์ เณรผึ้ง ฝ่ายเหรัญญิก และฝ่ายคลังสินค้า  
8.นายสมบูรณ์ เครือสนิท ฝ่ายทะเบียนสมาชิก และประชาสัมพันธ์  
9.นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก และฝ่ายคลังสินค้า  
10.นางสาวจุฑาสินี กาลดิษฐ เลขานุการ และฝ่ายคลังสินค้า  
       
    อ้างอิง : คำสั่งที่ 83/2558  แก้ไขข้อมูล 02/10/58
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.