Follow Us :
 
     
     
นางวรอิศรา พรหมภัทร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

งานบริหารกิจการนักเรียน


นายปรารถนา  แป้นลาภ
ตำแหน่ง ครู  คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 1
นายกฤษฏา  การะเกต
ตำแหน่ง ครู  คศ. 2
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 2
ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร  มณีไชย
ตำแหน่ง ครู  คศ. 3
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ลำดับที่ 3
     
     
...................................................................................................................................................................................................................................................
       
งานธุรการ ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
       
1.นางสาวรินดา  หาญจิตร หัวหน้า
2.นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล รองหัวหน้า
3.นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา ผู้ช่วย
4.นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง ผู้ช่วย
5.นางสาวศุภรานันทน์ อินทร์สม ผู้ช่วย
6.นางสาวฐิติพร บุญญา ผู้ช่วยและเลขานุการ
       
       
งานการเงิน พัสดุและแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
       
1.นางสาวนุสรา สอนเสริม หัวหน้า  
2.นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา รองหัวหน้า  
3.นางสาววาสนา แก้วคำ ผู้ช่วย  
4.นายธีรภัส สฤษดิสุข ผู่ช่วย  
5.นางสาวนงลักษณ์ จิตต์จงรักษ์ ผู้ช่วย  
6.นางสาวฐิติพร บุญญา ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานครูที่ปรึกษาและระดับชั้น
 
       
1.นายปรารถนา แป้นลาภ หัวหน้า  
2.ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร มณีไชย รองหัวหน้า  
3.นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ ผู้ช่วย  
4.นายอชิตพล พอใจ ผู้ช่วย  
5.นายอิศภัทร พรหมภัทร ผู้ช่วย  
6.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย ผู้ช่วย  
7.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ ผู้ช่วย  
8.นายพลรบ เรืองนุ่น ผู้ช่วย  
9.นางสาวฐิติพร บุญญา ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานระเบียนความประพฤตินักเรียน 
       
1.นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา หัวหน้า  
2.นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล รองหัวหน้า  
3.นางสาวศุภรานันท์ อินทร์สม ผู้ช่วย  
4.นายอนิรุธ พรหมเจริญ ผู้ช่วย  
5.นางสาวณัฐญา นิลละออ ผู้ช่วย  
6.ว่าที่ ร.ต.วรพล โลหะ ผู้ช่วย  
7.นายธีรภัส สฤษดิสุข ผู้ช่วย  
8.นายสาวฐิติพร บุญญา ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
       
1.นางสาวทิศิภักดิ์ เกื้อรุ่ง หัวหน้า  
2.นางสาววาสนา แก้วคำ รองหัวหน้า  
3.หัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6 ผู้ช่วย  
4.นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานแนะแนว
 
       
1.นางสาวทิศิภักดิ์ เกื้อรุ่ง หัวหน้า  
2.นางสาววาสนา แก้วคำ รองหัวหน้า  
3.หัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6 ผู้ช่วย  
4.นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานสวัสดิการนักเรียน
 
       
1.นางสาวรัชนิดา รัชนิพนธ์ หัวหน้า  
2.นางสาวนุสรา สอนเสริม ผู้ช่วย  
3.นางสาวนงลักษณ์ จิตต์จงรักษ์ ผู้ช่วย  
4.นางสาวณัฐญา นิลละออ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานอนามัยโรงเรียน
       
1.นายนภา บรรดาศักดิ์ หัวหน้า  
2.นางนฤมล หนูขวัญ รองหัวหน้า  
3.ว่าที่ ร.ต.วรพล โลหะ ผู้ช่วย  
4.นายณัฐพล ไพบูลย์ ผู้ช่วย  
5.นางสาวนงลักษณ์ จิต์จงรักษ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานติดตาม  ป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
 
       
1.ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร  มณีไชย หัวหน้า  
2.นายปรารถนา แป้นลาภ รองหัวหน้า  
3.นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ ผู้ช่วย  
4.นายอชิตพล พอใจ ผู้ช่วย  
5.นายอิศรภัทร พรหมภัทร ผู้ช่วย  
6.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย ผู้ช่วย  
7.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ ผู้ช่วย  
8.นายพลรบ เรืองนุ่น ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
       
1.นายสิทธิพร ฆังฆะ หัวหน้า  
2.นายพรชัย ดืมราแม รองหัวหน้า  
3.นายปรารถนา แป้นลาภ ผู้ช่วย  
4.ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร มณีไชย ผู้ช่วย  
5.นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ ผู้ช่วย  
6.นายอชิตพล พอใจ ผู้ช่วย  
7.นายอิศรภัทร พรหมภัทร ผู้ช่วย  
8.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย ผู้ช่วย  
9.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ ผู้ช่วย  
10.นายพลรบ เรืองนุ่น ผู้ช่วย  
11.นายธีรภัส สฤษดิสุข ผู้ช่วย  
12.นางสาววาสนา แก้วคำ ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
 
       
1.นายกฤษฎา การะเกต หัวหน้า  
2.นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล รองหัวหน้า  
3.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ ผู้ช่วย  
4.นายนพดล อุณหศิริกุล ผู้ช่วย  
5.นายพรชัย ดือราแม ผู้ช่วย  
6.นายอนิรุธ พรหมเจริญ ผู้ช่วย  
7.นายธีรภัส สฤษดิสุข ผู้ช่วย  
8.นางสาวรินดา หาญจิตร ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 
       
1.นายกฤษฏา การะเกต หัวหน้า  
2.นางพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล รองหัวหน้า  
3.นางนฤมล หนูขวัญ ผู้ช่วย  
4.นางสาวสุวรรณี มารถโอสถ ผู้ช่วย  
5.รินดา หาญจิตร ผู้ช่วย  
6.นายนพดล อุณหศิริกุล ผู้ช่วย  
7.นายอนิรุธ พรหมเจริญ ผู้ช่วย  
8.นายณัฐพล ไพบูลย์ ผู้ช่วย  
9.นางสาวนุสรา สนอเสริม ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
งานสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง
 
       
1.นางพรธิดา ลือเกีรติไพศาล หัวหน้า  
2.นายนพดล อุณหศิริกุล รองหัวหน้า  
3.นายปรารถนา แป้นลาภ ผู้ช่วย  
4.นายกฤษฏา การะเกต ผู้ช่วย  
5.ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร มณีไชย ผู้ช่วย  
6.หัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6 ผู้ช่วย  
7.นางสาวฐิติพร บุญญา ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานกิจกรรมทั่วไปและกิจกรรมคณะสี
 
       
1.นายนพดล อุณหศิริกุล หัวหน้า  
2.นายกฤษฏา การะเกต รองหัวหน้า  
3.นางสาวรินดา หาญจิตร ผู้ช่วย  
4.นายสิทธิพร ฆังฆะ ผู้ช่วย  
5.นายพรชัย ดือราแม ผู้ช่วย  
6.นางสาวศุภรานันทน์ อินทร์สม ผู้ช่วย  
7.นายอนิรุธ พรหมเจริญ ผู้ช่วย  
8.นางสาวณัฐญา นิลละออ ผู้ช่วย  
9.ว่าที่ ร.ต.วรพล โลหะ ผู้ช่วย  
10.นายธีรภัส สฤษดิสุข ผู้ช่วย  
11.หัวหน้าระดับชั้น ม.1-ม.6   ผู้ช่วย  
12.หัวหน้าคณะเมตตา ผู้ช่วย  
13.หัวหน้าคณะกรุณา   ผู้ช่วย  
14.หัวหน้าคณะมุฑิตา   ผู้ช่วย  
15.หัวหน้าคณะสุญญตา   ผู้ช่วย  
16.หัวหน้าคณะอุเบกขา   ผู้ช่วย  
17.นางสาวกรองทิพย์ ศรีรักษา ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
       
1.นางวรอิศรา พรหมภัทร หัวหน้า  
2.นายปรารถนา แป้นลาภ รองหัวหน้า  
3.นายกฤษฏา การะเกต ผู้ช่วย  
4.ว่าที่ร้อยตรีลิขิตร มณีไชย ผู้ช่วย  
5.นางสาวนุสรา สอนเสริม ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 
       
งานกิจกรรม TO  BE  NUMBER  ONE
 
       
1.นางสาวศิริวรรณ ขลิกคำ หัวหน้า  
2.นายพลรบ เรืองนุ่น รองหัวหน้า  
3.นางนฤมล หนูขวัญ ผู้ช่วย  
4.นางพรธิดา ลือเกียรติไพศาล ผู้ช่วย  
5.นายอิศรภัทร พรหมภัทร ผู้ช่วย  
6.นายสิทธิพร ฆังฆะ ผู้ช่วย  
7.นายพรชัย ดือราแม ผู้ช่วย  
8.นางสาวณัฐญา นิลละออ ผู้ช่วย  
9.ว่าที่ ร.ต.วรพล โลหะ ผู้ช่วย  
10.นางสาวศุภรานันทน์ อินทร์สม ผู้ช่วยและเลขานุการ  
       
       
งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
 
       
1.ว่าที่ ร.ต.ลิขิตร มณีไชย หัวหน้า  
2.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย รองหัวหน้า  
3.นายขวัญชัย  พรหมภักดิ์ ผู้ช่วย  
4.นายพรชัย ดือราแม ผู้ช่วย  
5.ว่าที่ ร.ต.วรพล โลหะ ผู้ช่วย  
6.นางสาวกรองทพิย์ ศรีรักษา ผู้ช่วยและเลขานุการ  
7.นางสาวรุ่งทิวา วรรณทวี ผู้ช่วยเลขานุการ  
       
       
งานสหกรณ์ร้านค้า
 
คณะกรรมการบริหาร      
   
1.ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธาน  
2.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เลขานุการ  
       
       
คณะกรรมการดำเนินงาน      
       
1.นางสาววทันยา แซ่ตัน ผู้จัดการ  
2.นางศิริวรรณ ขลิกคำ รองผู้จัดการและฝ่ายจัดซื้อ  
3.นายฤทธิชัย ฤกษ์วิชัย ฝ่ายจัดซื้อ  
4.นางสาวแสงมณี สวนสัน ฝ่ายบัญชี  
5.นางสาวภัทรวรรณ อินเรือง ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี และฝ่ายคลังสินค้า  
6.นางสาวเกศสุภางค์ รอดเมฆ ฝ่ายคลังสินค้า  
7.นายณัชพล เผ่าทิพย์จันทร์ ฝ่ายคลังสินค้า  
8.นายธวัชชัย ทองขะโชค ฝ่ายทะเบียนสมาชิก และประชาสัมพันธ์  
9.นายจิระศักดิ์ จินดาวงศ์ ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายคลังสินค้า  
10.นางสาวจุฑาสินี กาลดิษฐ เหรัญญิก และฝ่ายคลังสินค้า  
11.นางสาวยุพาพร อุยสกุล ผู้ช่วยเหรัญญิก และฝ่ายคลังสินค้า  
12.นางสาวสิริลักษณ์ แซ่ตั้น เลขานุการ  
       
       
 
อ้างอิง : คำสั่งที่ 67/2560   แก้ไขข้อมูล 24 พฤษภาคม 2560
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.