การอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หลักสูตรการพิมพ์เอกสารงานวิชาการ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด้วยกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร
การพิมพ์เอกสารงานวิชาการ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 318 คน ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  ICT นอกเหนือหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันที่ 12 13 และ 15 มิถุนายน 2558 

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
             
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com