พระอาจารย์บุญนพ  สุทฺธสีโล
สำนักสงฆ์สวนวาง
ต.แม่นางขาว  อ.คุระบุรี  จ.พังงา
 
     
พระอาจารย์สุวรรณ  กิตฺติวณฺโณ
วัดหูแกง  (อาศรมยุวภาวัน)
ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
พระครูโสภณพุทธารักษ์
(รังสรรค์  ชมภูนุช)

วัดพระงาม อ.เมือง จ.ตรัง
 พระครูพินิตกิจจาทร
(บุญเหนาะ อาจาโร)

สำนักสงฆ์สวนวาง
ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
     
พระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน
วัดแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
พระมหาธีระยุทธ จิตตฺปุญโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง
พระอาจารย์สันติ สุทธาโภ
สำนักสงฆ์สวนวาง
ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา
     
1. อ.สมโภช - อ.วรนาฏ วิสารทานนนท์   11. อ.วิทยา - อ.วัลลภา อุทัย
         
2. สุขสมปองรีสอร์ท     12. ร้านคุณนัย "ข้าวแกงโรงเรียน"
         
3. คุณประพันธ์ - อ.นารี วงศ์พานิช   13. อ.สิทธิพร วิริยะนรอนันต์
         
4. อ.ปิยรัตน์ ตันภิบาล   14. ผู้ปกครอง น.ส.สลิลทิพย์ สุวรรณมณี
         
5. อ.บุญชอบ แสนพล   15. อ.ประคอง - อ.นิตยา อิงสันเทียะ
         
6. อ.พัลพัฒน์ - อ.เสงี่ยม ทองลิ่ม   16. อ.ศศิธร  นาคสง และญาติๆ  
         
7. อ.อรวรรณ แผ้วชมพู      
         
8. อ.ปรีดา สงไกรรัตน์      
         
9. อ.พิมพ์มาศ ทิพย์เดช      
         
10. อ.รุ่งเรือง แสงทอง      
         

   
   
   
   
   
   
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com