มอบรางวัลการประกวดวาดภาพ หัวข้อ 3 อัศจรรย์วันวิสาขบูชา

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ส่งผลงานการวาดภาพระบายสี
หัวข้อ 3 อัศจรรย์วันวิสาขบูชา โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

(รางวัลชมเชย)

1.ด.ญ.ประภารัตน์ ทองมาก  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/8

2.ด.ญ.พิมพิษา ฉัตรบรรยงค์  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/4

3.ด.ญ.ทัศมนต์ เกิดสม  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/8

4.ด.ญ.แอมมิกา พืชเกิด  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/4

5.ด.ญ.ชยานันท์ ดอกไม้  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/4

6.ด.ช.รัชพล วุฒิวงศ์  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/2

(รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1)

1.ด.ญ.ดาราภา ภวะโชติเดชา  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3/6

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  1)

1.ด.ญ.จุฑามาศ โดยดี  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3/6

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2)

1.ด.ช.ธนภัทร ทิพย์บุญ  ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1)

1.นายณัฐกิตต์ ไพรพฤกษลักษณ์ ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6/5

โดยมีนายเลิศธิไกร ภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี

ณ ลานหน้าเสาธง


                 
         
               
         
                 
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com