มอบปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (งานแนะแนว)
สำหรับนักเรียนยากจน ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 จำนวน 100 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 115 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 105 คน
รวมทั้งสิ้น 320 คน
ณ ห้องประชุม อาคาร 3 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
                 
         
               
         
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com