การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้"

โดยมีนายเลิศธิไกร ภิรมย์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"เป็นประธานเปิดการอบรม

วิทยากร (วันที่ 1)
1.ดร.อดุล นาคะโร 2.อาจารย์รัฐพล พรหมสะอาด (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต)

วิทยากร(วันที่ 2)
1.อาจารย์ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ 2.อาจารย์วิสุทธิ์ จึ่งสกุล(คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต)

ณ ห้องประชุมอาคาร 3 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2557

                 
         
               
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
       
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
         
                 
           
                 
ติดตามช่องทางข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง
ได้ที่...FanPage โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

หรือส่งข่าวสารได้ที่ E-Mail : takuapasena@gmail.com