วันที่ภาพเหตุการณ์

- ต้อนรับครูภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (กำลังดำเนินการ)
- งานวันวัฒนธรรม ปี 6 ตอน "วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" (กำลังดำเนินการ)
- กิจกรรมส่งเสริมทางด้านภาษาต่างประเทศ (กำลังดำเนินการ)
- งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 60 (กำลังดำเนินการ)
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอปพลิเคชั่นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP,SMT (กำลังดำเนินการ)
- ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2558 (กำลังดำเนินการ)
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน หอสมุดวิทยบริการ (กำลังดำเนินการ)
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงค์โปร (กำลังดำเนินการ)
27-29 มกราคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานโปรแกรม Photoscape" นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 กุมภาพันธ์ 2559 แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ SMP,MEP โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมการบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
9 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมอาสากาชาดพัฒนาวัดสวนไผ่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
10 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 พื้นที่จังหวัดพังงา
11 กุมภาพันธ์ 2559 แนะแนวการศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ SMP,MEP โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
12 กุมภาพันธ์ 2559 มอบดอกไม้และของที่ระลึกนักเรียนโครงการ AFS ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
17 กุมภาพันธ์ 2559 "มหกรรมเปิดโลกมหาวิทยาลัยสัญจร"
18 กุมภาพันธ์ 2559 มอบเกียรติบัตรและของรางวัล โครงการธนาคารความดี
19 กุมภาพันธ์ 2559 มอบทุนการศึกษา โครงการเงินออมเพื่อน้องธนาคารออมสิน
19 กุมภาพันธ์ 2559 มอบดอกกุหลาบแสดงความยินดี นักเรียนได้รับการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved