วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

10 พฤษภาคม 2559 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร "การสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครู"
11-12 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
13 พฤษภาคม 2559 ถ่ายทอดสดการประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
17 พฤษภาคม 2559 แนะนำครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2559
19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2559 พิธีเปิดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU
2 มิถุนายน 2559 คณะผู้บริหารและตัวแทนนักเรียนเข้ารับฟังความคิดเห็นเรื่องทรัพยากรน้ำ
7 มิถุนายน 2559 ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที "เยาวชนสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท"
9 มิถุนายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
9 มิถุนายน 2559 ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที "เยาวชนสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" (รอดำเนินการ)
9-10 มิถุนายน 2559 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครู (รอดำเนินการ)
11 มิถุนายน 2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รอดำเนินการ)
15-18 มิถุนายน 2559 ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ครบรอบ 30 ปี นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 (รอดำเนินการ)
20 มิถุนายน 2559 โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่โรงเรียน (รอดำเนินการ)
21 มิถุนายน 2559 มอบเกียรติ การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2558 (รอดำเนินการ)
25 มิถุนายน 2559 การประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและกรอกข้อมูลการติดตามและประเมินผล (รอดำเนินการ)
28 มิถุนายน 2559 ซ้อมเดินขบวนพิธีสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" (รอดำเนินการ)
27-29 มิถุนายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพิมพ์เอกสารงานวิชาการ" ม.3 (รอดำเนินการ)
29 มิถุนายน 2559 ประชุมการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิทยาเขตสิมิลัน) (รอดำเนินการ)
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved