วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

1 กรกฎาคม 2559 พิธีสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" (รอดำเนินการ)
1 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" (รอดำเนินการ)
3-4 กรกฎาคม 2559 โครงการ STEM education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (รอดำเนินการ)
7-8 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันกีฬาภายใน "เสนาเกมส์ 2559" ภาคเรียนที่ 1 (รอดำเนินการ)
11 กรกฎาคม 2559 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (รอดำเนินการ)
13 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (รอดำเนินการ)
14 กรกฎาคม 2559 มอบเหรียญและถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรนักกีฬา (รอดำเนินการ)
22-23 กรกฎาคม 2559 "วงการะเวก" รางวัลดีเด่นและชมเชย (ประเภทเครื่ิองดนตรีและขับร้อง) (รอดำเนินการ)
18 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา (รอดำเนินการ)
26 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับคณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศึกษา สพม.14
27-29 กรกฎาคม 2559 อบรมหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี ม.5
29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
30-31 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันพังงา โอเพ่น ครั้งที่ 8
4-5 สิงหาคม 2559 การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา อำเภอตะกั่วป่า“ตะโกลาเกมส์”
4-6 สิงหาคม 2559 ค่ายกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP
7 สิงหาคม 2559 โครงการลูกเสืออาสา กกต. ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
8 สิงหาคม 2559 โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา 12 สิงหา
9 สิงหาคม 2559 มอบดอกไม้ นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกจากมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย
8-9 สิงหาคม 2559 ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved