วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

11 พฤษภาคม 2560 บรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
17 พฤษภาคม 2560 แนะนำครูและนักศึกษาฝึกสอนใหม่ ประจำปี 2560
18 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้นำการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้สร้างสรรค์ประโยชน์ CAS
31 พฤษภาคม 2560 พิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.5 ครั้งที่ 31
1 มิถุนายน 2560 วันที่ 2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.5
2 มิถุนายน 2560 วันที่ 3 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.5
3 มิถุนายน 2560 วันสุดท้ายและพิธีปิด โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.5
7-8 มิถุนายน 2560 ทำข้อตกลงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้กระบวนการ PLC
10 มิถุนายน 2560 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
11 มิถุนายน 2560 สอบข้อเขียน AFS รุ่น 57
15 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
14-15 มิถุนายน 2560 โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
19 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ME
20 มิถุนายน 2560 คณะครูเสนาอาวุโสและครูปัจจุบัน ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์
19-21 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพิมพ์เอกสารงานวิชาการ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
22-24 มิถุนายน 2560 ค่ายวิทยาศาสตร์รวมเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE
22-23 มิถุนายน 2560 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส (เขตภาคใต้ตอนบน)
29-30 มิถุนายน 2560 ค่าย Youth Counselor 2017 เพื่อนที่ปรึกษา
30 มิถุนายน 2560 พิธีสวนสนาม "วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved