วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

7 กันยายน 2560 งานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8 กันยายน 2560 ศึกษาดูงานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการณ์
9-10 กันยายน 2560 พัฒนาครู STAR STEMS “พลเมืองดี วินัยเด่น”
9 กันยายน 2560 สหวิทยาเขตสิมิลัน เดินหน้าสู่การปฏิบัติยกระดับผลสัมฤทธิ์ “ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด”
11 กันยายน 2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
12 กันยายน 2560 ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
15 กันยายน 2560 การแข่งขันวิชาการ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
14 กันยายน 2560 พิธีมุทิตาจิต ครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
21 กันยายน 2560 นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
25 กันยายน 2560 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สพม.14 จังหวัดระนอง
25-26 กันยายน 2560 คณะครูร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย STAR STEMS จังหวัดนครนายก
26 กันยายน 2560 จัดนิทรรศการและรับโล่รางวัล O-NET สพม.14 จังหวัดระนอง
26-29 กันยายน 2560 “เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชสำหรับเยาวชนไทย" รุ่นที่ 4
5-6 ตุลาคม 2560 อบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านทักษะเทคโนโลยี (Internet Of Things)
23 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
26 ตุลาคม 2560 พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
27 ตุลาคม 2560 ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมจัดเก็บสถานที่งานพระบรมศพ
26 ตุลาคม 2560 คณะลูกเสือและเนตรนารี ร่วมช่วยงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ รัชกาลที่ 9
4-10 พฤศจิกายน 2560 มอบของที่ระลึกและให้กำลังใจนักกีฬาแลกเปลี่ยนฟุตบอล
4-10 พฤศจิกายน 2560 มอบเกียรติบัตรนักเรียนทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย ระดับจังหวัดพังงา
4 พฤศจิกายน 2560 การอบรมงานการเงินและงานพัสดุโรงเรียน ตามมาตรฐานวิชาชีพ
7-8 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
9 พฤศจิกายน 2560 การสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2560
   
   
   

Copyright © 2015. All Rights Reserved