วัน/เดือน/ปีภาพเหตุการณ์

7 กันยายน 2560 งานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8 กันยายน 2560 ศึกษาดูงานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานประกอบการณ์
9-10 กันยายน 2560 พัฒนาครู STAR STEMS “พลเมืองดี วินัยเด่น”
9 กันยายน 2560 สหวิทยาเขตสิมิลัน เดินหน้าสู่การปฏิบัติยกระดับผลสัมฤทธิ์ “ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด”
11 กันยายน 2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
12 กันยายน 2560 ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
15 กันยายน 2560 การแข่งขันวิชาการ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
14 กันยายน 2560 พิธีมุทิตาจิต ครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560
21 กันยายน 2560 นิเทศติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
25 กันยายน 2560 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ สพม.14 จังหวัดระนอง
25-26 กันยายน 2560 คณะครูร่วมนำเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย STAR STEMS จังหวัดนครนายก
26 กันยายน 2560 จัดนิทรรศการและรับโล่รางวัล O-NET สพม.14 จังหวัดระนอง
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved