วัน/เดือน/ปี

ภาพเหตุการณ์
  4 มีนาคม 2563 DAY & MEP Banquet ณ หอประชุมโรงเรียน
  7 มีนาคม 2563 การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1
  8 มีนาคม 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.4
  1 มิถุนายน 2563 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน
  3 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี-กีฬา
  6 มิถุนายน 2563 นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สพม.14 ตรวจเยี่ยมการสอบเข้าเรียนของนักเรียน
  2-5 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
  6 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ประเภททั่วไป(ในเขตพื้นที่-นอกเขตพื้นที่บริการ)
  7 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบเข้าเรียนนักเรียนชั้น ม.4 ประเภททั่วไปและเลือกแผนการเรียน(เลือกห้อง) ปีการศึกษา
  10 มิถุนายน 2563 การประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563
  5 สิงหาคม 2563 ต้อนรับผู้ตรวจราชการประเด็นนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
  6 สิงหาคม 2563 การอบรมและประชุมเพื่อจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน
26 สิงหาคม 2563 ตัวแทน คณะทีมงานบริษัท KING POWER ที่ได้มอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียน
26 สิงหาคม 2563 สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้บริการตรวจดวงตา
27 สิงหาคม 2563 กิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ Plus 1 (ปี2563)
  2 กันยายน 2563 มอบเกียรติบัตร กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2563
  19 สิงหาคม 2563 มอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงการคณิตศาสตร์
6 กันยายน 2563 คณะผู้พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สพท.ศึกษาดูงาน
6 กันยายน 2563 บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูมาเข้ารับการทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ (HCEC)
13 กันยายน 2563 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ สพม.14
14 กันยายน 2563 สพม.11 เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
14 กันยายน 2563 ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
และเข้ารับโล่โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์O-NET เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Copyright © 2015. All Rights Reserved