Follow Us :
 
     
  นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
...........................................................................
 
     
  1.ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ม.1 - ม.3   =  3,500 บาท/คน/ปี
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.4 - ม.6   =  3,800 บาท/คน/ปี

2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


      - กิจกรรมวิชาการ
      - กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
      - ทัศนศึกษา
      - การบริการสารสนเทศ/ICT

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ม.1 - ม.3   =  440 บาท/ภาคเรียน หรือ 880 บาท/คน/ปี
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.4 - ม.6   =  475 บาท/ภาคเรียน หรือ 950 บาท/คน/ปี

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ม.1 - ม.3   =  210 บาท/ภาคเรียน หรือ 420 บาท/คน/ปี
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.4 - ม.6   =  230 บาท/ภาคเรียน หรือ 460 บาท/คน/ปี

4.เครื่องแบบนักเรียน

      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       ม.1 - ม.3   =  450 บาท/คน/ปี
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ม.4 - ม.6   =  500 บาท/คน/ปี

5.ค่าหนังสือเรียน

      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1           700 บาท/คน/ปี
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           863 บาท/คน/ปี
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3           949 บาท/คน/ปี
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        1,257 บาท/คน/ปี
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5        1,263 บาท/คน/ปี
      - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6        1,109 บาท/คน/ปี
 
 

 
  การระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง  
     
 
ประเภทห้องเรียน จำนวนเงิน
นักเรียนห้องเรียนทั่วไป

แยกรายจ่าย
     1.ค่าจ้างบุคลากร/ครูชาวต่างประเทศ   
     2.ค่าสนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์
     3.ค่าสนับสนุนเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ
800 บาท
 
 
600 บาท
100 บาท
100 บาท

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
Science & Mathematics Programe (SMP, SMT)

แยกรายจ่าย
     1.ค่าจ้างและค่าธรรมเนียมของครูชาวต่างประเทศ   
     2.ค่าจ้างครูสอนปรับพื้นฐาน
     3.ค่ากิจกรรมค่ายวิชาการ
     4.ค่าจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
     5.ค่าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน

5,000 บาท
 
 
2,000 บาท
500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ภาษาต่างประเทศ)
Mini English Programe (MEP)

แยกรายจ่าย
     1.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ   
     2.ค่าจ้างกิจกรรมเสริมประสบการณ์
     3.ค่าจ้างครูสอนปรับพื้นฐาน/สอนเสริม
     4.ค่าอุปกรณ์การสอน สื่อการสอน ครูต่างประเทศ
     5.ค่าตอบแทนวิทยากรชาวต่างประเทศ
     6.ค่าใช้จ่ายให้ครูชาวต่างประเทศเข้ารับการอบรม
     7.ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของครูชาวต่างประเทศ
        ***บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ ห้องเรียน MEP


17,500 บาท
 
 
7,000 บาท
400 บาท
200 บาท
100 บาท
200 บาท
400 บาท
7,500 บาท
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331  E-mail : takuapasena@gmail.com
Web Master : JIRAYU SAETAE
Copyright © 2015. All Rights Reserved.