รายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนพิเศษ)
ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี 2560
ระดับชั้น
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

20/02/60 21/02/60 22/02/60 23/02/60 24/02/60 ยอดรวมรับสมัคร ยอดรับจริง


ม.1

 
 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)

72 22 8 13 6 121 72
 
 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 Mini English Program (MEP)

14 6 0 4 1 25 36
ม.4
 
 วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี
 และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

5 2 22 11 7 47 30
 
 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 Mini English Program (MEP)

0 1 1 0 3 5 30

ยอดรวมประจำวัน 
  
91 31 31 28 17 198 168

ข้อมูลยอดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ปิดรับสมัครแล้ว)


 
 
 

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.