Follow Us :
     
 
  นายเลิศธิไกร  ภิรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
นางสาวรัตนาภรณ์ แก้วอำไพ
นางสาวนิชิตา ยวงแก้ว
นางสาวนัฌฑมล นาควิเชียร
ได้รับรางวัลชมเชย 5,000 บาท
ค่ายเยาวชนทรู สร้างสรรค์ชุมชน..
เริ่มต้นด้วย "การให้" (ระดับประเทศ)
 คนเก่งทั้งหมด>>
  - เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558  
- ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน" จำนวน 4 รายการ  
  - กำหนดส่งคู่มือครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 
  - การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดและระดับประเทศ (Thailand English Online by EOL System)  
  - โครงการให้บริการเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถโดยการใช้รถโมบายเคลื่อนที่  
  - สั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  - ตารางสอบ ระเบียบ อุปกรณ์ และการประกาศผลสอบ O-NET สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  อ่านข่าวทั้งหมด>>  
   - ผลงานด้านวิชาการ / วิจัย
   - ผลงานนักเรียน
    
       - มัธยมศึกษาปีที่ 1
       - มัธยมศึกษาปีที่ 2
       - มัธยมศึกษาปีที่ 3
       - มัธยมศึกษาปีที่ 4
       - มัธยมศึกษาปีที่ 5
       - มัธยมศึกษาปีที่ 6
........................................
วารสาร "เขียว-ขาว" สัมพันธ์
 
ฉบับที่ 1/2557
........................................
แนะนำโปรแกรมในการเข้าใช้งาน

 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนและประสบการณ์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ สถานที่แห่งเรียนรู้คุณธรรม  จริยธรรม ในพื้นที่ จังหวัดพังงา
วันที่ 28 มกราคม 2558 
  มอบเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของพระราชทาน ประจำปี 2557
ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
วันที่ 26 มกราคม 2558
     
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ณ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 22-24 มกราคม 2558
     
  มอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักเรียนที่ทำการสอบ GAT/PAT
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนอันดับ 1 จังหวัดพังงา
ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
วันที่ 21 มกราคม 2558
visitor number
Counter

Since December 9, 2014
ภาพเหตุการณ์ทั้งหมด>>
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.