ประเภทการรับนักเรียน


วันที่รับสมัคร


กำหนดการสอบ


การประกาศผล


การรายงานตัว


การมอบตัว


หมายเหตุ

23-27 ก.พ. 62 9 มี.ค. 62 13 มี.ค. 62 13 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62 จำนวน 2 ห้องเรียน
23-27 ก.พ. 62 10 มี.ค. 62 14 มี.ค. 62 14 มี.ค. 62 17 มี.ค. 62 จำนวน 1 ห้องเรียน
23-27 ก.พ. 62 9 มี.ค. 62 13 มี.ค. 62 13 มี.ค. 62 16 มี.ค. 62 จำนวน 1 ห้องเรียน
22-27 มี.ค. 62 5 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 8 เม.ย. 62 จำนวน 6 ห้องเรียน
22-27 มี.ค. 62 5 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 8 เม.ย. 62
เรียงลำดับ/ประกาศผล/ลงชื่อ  4-6 กุมภาพันธ์ 2562 5 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62 จำนวน 7 ห้องเรียน

สอบเลือกแผน
7 เม.ย. 62
22-27 มี.ค. 62  31 มี.ค. 62 6 เม.ย. 62 6 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62

* นักเรียนม.1 ในเขตพื้นที่บริการ กรณีสมัครเกินให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก ** นักเรียนม.1 นอกเขตพื้นที่ กรณีสมัครเกินให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก

*** งดรับสมัครนักเรียน ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 *** (จำนวนรับห้องเรียนละ 40 คน ทุกระดับชั้น)


โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.