วัน/เดือน/ปี ในเขต (อ.ตะกั่วป่า) รวม นอกเขต (ใน จ.พังงา) รวม ต่างจังหวัด รวม รวมทั้งหมด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

27/03/60

50 59 109 13 32 45 - 2 2 63 93 156

28/03/60

               

29/03/60

               

30/03/60

               

รวมยอดรับสมัคร 
 
               

อัพเดทข้อมูล เวลา 16.45 น. ของทุกวัน

 
วัน/เดือน/ปี ม.4 ร.ร.เดิม รวม ม.4 ร.ร.อื่น (ใน จ.พังงา) รวม ม.4 ต่างจังหวัด รวม รวมทั้งหมด รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

27/03/60

13 3 16 9 14 23 2 4 6 24 21 45

28/03/60

               

29/03/60

               

30/03/60

               

รวมยอดรับสมัคร 
 
               

อัพเดทข้อมูล เวลา 16.45 น. ของทุกวัน