Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 18 เมษายน 60
หมดอายุข่าว : 15 พฤษภาคม 60
 
  เรื่อง  ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียน คณะสี และห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
    
คณะสี
ระดับชั้นและแผนการเรียน / ห้องรายงานตัว

ดาวน์โหลดรายชื่อ.PDF
คณะมุทิตา (สีชมพู)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนทั่วไป) / ห้อง 522 อาคาร 5 ชั้น 2
คณะมุทิตา (สีชมพู)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 (ห้องเรียนทั่วไป) / ห้อง 523 อาคาร 5 ชั้น 2
คณะอุเบกขา (สีแสด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 (ห้องเรียนทั่วไป) / ห้อง 524 อาคาร 5 ชั้น 2
คณะเมตตา (สีแดง)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 (ห้องเรียนทั่วไป) / ห้อง 531 อาคาร 5 ชั้น 3
คณะสุญญตา (สีฟ้า)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 (ห้องเรียนทั่วไป) / ห้อง 532 อาคาร 5 ชั้น 3
คณะอุเบกขา (สีแสด)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 (ห้องเรียนทั่วไป) / ห้อง 533 อาคาร 5 ชั้น 3

คณะเมตตา (สีแดง)

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP) * มอบตัวเรียบร้อยแล้ว *

คณะกรุณา (สีเหลือง)


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMP) * มอบตัวเรียบร้อยแล้ว *

คณะสุญญตา (สีฟ้า)


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMP) * มอบตัวเรียบร้อยแล้ว *


*** แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย พบเห็นพฤติกรรม อาทิ ***
ย้อมสีผม ตัดผมทรงอื่นๆ โรงเรียนจะไม่ให้มอบตัวเด็ดขาดจนกว่าจะจัดการให้เรียบร้อย 
  ผู้ประกาศ
ครูจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.