Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 60
หมดอายุข่าว : 22 พฤษภาคม 60
 
     

 
  เรื่อง   รายชื่อกิจกรรมชุมนุมและระบบลงทะเบียนเรียนชุมนุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ประกาศเพิ่มเติม

นักเรียนที่ได้รับรหัสลงทะเบียนจากครูประจำชุมนุมแล้ว "แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้" ให้ลงทะเบียนที่นี้

สำหรับนักเรียนที่ ยังไม่มีชุมนุม (ไม่ได้รับรหัสลงทะเบียน) ให้รอสมัครอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
     

รหัสชุมนุม


ชื่อชุมนุม

ชื่อครูประจำชุมนุม

จำนวนที่เปิดรับ

สถานที่

สถานะ


Link ลงทะเบียน

             
01 Basic Electronics Club ครูJoan 25 ห้อง 335 ว่าง
02 English for hotel ครูนุสรา  สอนเสริม 25 ห้อง 332 เต็ม
03 English Game Club ครูCornell van Dam 25 ห้อง 324 ว่าง
04 English Music Club ครูDen 25 อาคาร 3 ว่าง
05 Korean Cover Dance ครูจุฑาสินี  กาลดิษฐ 25 ห้อง 512 ว่าง
06 Reading ครูณัฏฐพร ณ ตะกั่วทุ่ง 25 ห้อง 327 ว่าง
07 Science Club ครูJazy 25 ห้อง 337 ว่าง
08 Scrabble Club ครูLeon 25 อาคาร 3 เต็ม
09 tell the tales ครูยุพาพร  อุยสกุล 25 ห้อง 324 ว่าง
10 The Mask reader (หน้ากากนักอ่าน) ครูวรรณรัตน์  สุรินทร์ 30 ห้อง 513 ว่าง
11 Theater Art Club ครูMichael 25 ห้อง 321 ว่าง
12 ออกแบบกราฟฟิก ครูเพียงเพ็ญ  โลหสมบูรณ์,
ครูพรเทพ  อุ้มชูวัฒนา
30 ห้อง TOT เต็ม
13 กระดานคำคม ครูณัฐญา  นิลละออ 25 ห้อง 522 ว่าง
14 กีฬาและนันทนาการ ครูนภา  บรรดาศักดิ์ 25 ห้องพยาบาล ว่าง
15 เกมคณิตศาสตร์ ครูณรงฤทธิ์  ขุนทองจันทร์ 25 ห้อง 544 ว่าง
16 คณิตคิดเร็ว ม.ต้น ครูสุนันทา  คงสกุล 25 ห้อง 543 ว่าง
17 คณิตคิดสนุก ครูกลางทอง   สุขเจริญ 25 ห้อง 542 ว่าง
18 คณิตพิชิตเกม ครูธรรมรัตน์  ชนะศึก 25 ห้อง 545 ว่าง
19 ความรู้รอบตัว ครูลพชัย   โตทรัพย์ 25 ห้อง 215 ว่าง
20 คอมพิวเตอร์ ครูศศิวิมล  มณีไชย 25 ห้องคอมพิวเตอร์1 เต็ม
21 เครื่องบิน ครูธวัชชัย  ทองขะโชค 25 ห้อง 426 เต็ม
22 งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ครูจิราพร  สาริพัฒน์ 25 ห้อง 225 เต็ม
23 ซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ม.4 ครูทรงพรรณ  โตทรัพย์ 25 ห้อง 532 ว่าง
24 ซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ ครูยุพา  เกื้อสกุล 25 ห้อง 335 ว่าง
25 ดนตรีไทย ครูวรพล  โลหะ,
ครูสิทธิพร  ฆังฆะ
30 ห้องดนตรีไทย ว่าง
26 ดนตรีสากลและการขับร้อง ครูศิริกุล  จิตต์พิศาล 60 ห้องดนตรีสากล ว่าง
27 ดอกไม้ใบตอง ครูกัณยาณี  ชูดำ,
ครูอาภรณ์  สิทธิทัต
25 ห้องคหกรรม3 ว่าง
28 เด็กอาสา ครูสุเมธ  อังสานาม 25 ห้องเกษตร(032) เต็ม
29 ถักเส้นเป็นเรื่อง ครูจีระจิต  โกยสมบูรณ์ 25 ห้อง 511 ว่าง
30 ท่องเที่ยวธรรมะ ครูพรธิดา  ลือเกียรติไพศาล 25 ห้อง 212 ว่าง
31 ธนาคารโรงเรียน ครูณัทกุลธรณ์  วัชรปิยานันท์ 25 ธนาคารโรงเรียน เต็ม
32 ธรรมชาติบำบัด ครูกติกา  ศรีทอง 25 ห้องธุรกิจ3 ว่าง
33 พลังศิลป์ สร้างจินตนาการ ครูจิตราภรณ์  สุวรรณรัตน์ 25 ห้องศิลปะ ว่าง
34 เพลงสื่อภาษา ครูเกศสุภางค์  รอดเมฆ 25 ห้อง 524 ว่าง
35 เพลินเพลง ครูตรีพลาย์  กู้แร่ 25 อาคารอุตสาหกรรม เต็ม
36 เพื่อนที่ปรึกษาYC ครูวาสนา  แก้วคำ 25 ห้องแนะแนว ว่าง
37 ฟุตบอล ม.ต้น ครูพรชัย  ดือราแม 30 สนามฟุตบอล ว่าง
38 ฟุตบอล ม.ปลาย ครูณัฐพล ไพบูลย์ 35 สนามฟุตบอล ว่าง
39 ภาษาไทยรู้ไว้ใช่ว่า ครูอริสรา  เทพบรรจง, ครูวัลลภา  อุทัย 25 ห้อง 514 เต็ม
40 ภาษาพาเพลิน ครูศุภรานันทน์  อินทร์สม 25 ห้อง 331 ว่าง
41 ภาษาวาไรตี้ ครูศุภลักษณ์  ซุ่นคง 25 ห้อง 322 ว่าง
42 มารยาทงามตามแบบไทย ครูสุดารัตน์   พึ่งผล 25 ห้อง 213 ว่าง
43 ไม้ประดับ ครูอัจจิมา  แจ่มฟุ้ง 25 อาคารคหกรรม ว่าง
44 ยุวบรรณารักษ์ ครูสุดารัตน์  มณีพงษ์ 25 หอสมุดวิทยบริการ เต็ม
45 ร้อยกรองของสนุก ครูพรสุดา  ทองมา 25 ห้อง 523 ว่าง
46 รักการอ่าน ครูสุดารัตน์   เณรผึ้ง 25 ห้อง 214 เต็ม
47 รักไทย ครูนฤมล  หนูขวัญ 25 ห้อง 222 ว่าง
48 รักธรรมชาติ ครูวัฒธโน  ไตรมาศ 25 อาคารเกษตร เต็ม
49 ลับสมองลองปัญญา ครูกนกนภา  ธูปวิเชียร 25 สระว่ายน้ำ ว่าง
50 เล่าสู่กันฟัง ครูรุ่งทิวา  วรรณทวี 25 ห้อง 325 ว่าง
51 วิทย์รอบรู้ ครูพรนภัส  แต่สกุล 25 ห้อง 428 ว่าง
52 ศิลปะเพื่อชีวิต ครูทักษิณ  แต่สกุล 25 ห้องศิลปะ ว่าง
53 ศิลปะเพื่ออาชีพ ครูอำภา  สงค์นวล 25 ห้องศิลปะ ว่าง
54 สร้างสรรค์งานสวย ครูรัชนิดา  รัชนิพนธ์ 25 ห้องคหกรรม 1 ว่าง
55 สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครูจินตรัตน์  เหนือคลอง 25 ห้องคอมพิวเตอร์2 เต็ม
56 สหกรณ์ ครูวทันยา  แซ่ตั้น,
ครูณัชพล  เผ่าทิพย์จันทร์
25 ห้องสหกรณ์ เต็ม
57 สารพัดช่าง ครูจิระศักดิ์  จินดาวงศ์ 25 อาคารอุตสาหกรรม เต็ม
58 เสริมความรู้คณิตศาสตร์   ม.ต้น ครูมาลี   ทองเสน 25 ห้อง 546 ว่าง
59 เสริมความรู้คณิตศาสตร์   ม.ปลาย ครูพรชัย  แซ่เอี๋ยว 25 ห้อง 536 ว่าง
60 หนังสั้นสุขใจ ครูสุพรรษา  รัฐแฉล้ม 25 ห้อง 226 ว่าง
61 หว่ออ้ายฮ่านหยู่ ครูโสภิดา เอ้งฉ้วน, ครูอิศรภัทร  พรหมภัทร 25 ห้อง 334 เต็ม
62 ห้องเรียนสีเขียว ครูธีรภัส  สฤษดิสุข,
ครูอนิรุธ  พรหมเจริญ
30 ห้อง 412 ว่าง
63 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ครูสาธิต  วรรณพบ 25 ห้อง 418 เต็ม
64 อาเซียนคลับ ครูแสงมณี  สวนสัน 25 ห้องอาเซียน เต็ม
65 SENA Cycling(เฉพาะนักปั่น) ครูอชิตพล  พอใจ,
ครูปทุมพร บัวแก้ว
25 หน้าห้องกิจการ ว่าง
66 สภานักเรียน ครูนพดล  อุณหศิริกุล, ครูกฤษฎา  การะเกต 80 ห้อง อบน. ว่าง
67 Reading News Club(ม.6/8) ครูรัชณี  กู้แร่ 30 ห้อง 326 ว่าง
68 เคมีน่ารู้ (ม. 5/8 ) ครูศิริกานต์  ขุนทองจันทร์ 30 ห้อง ป.1 ว่าง
69 วิทยาศาสตร์น่ารู้( ม.5/6 ) ครูกรอกทิพย์  ศรีรักษา, ครูจินตนา  ทองทราย 45 ห้อง ป.5 เต็ม
70 คณิตน่ารู้(ม.5/5) ครูสิรินาถ  จันทร์แก้ว 45 ห้อง 534 เต็ม
71 Speak up(ม.4/8) ครูรัศมี  แสงอรุณ 30 ห้อง 323 ว่าง
72 ฟิสิกส์น่ารู้ (ม. 4/5 ) ครูรัชวดี  วงศ์คำจันทร์ 45 ห้อง ป.6 ว่าง
73 เซปักตะกร้อ (เฉพาะนักกีฬา) ครูลิขิตร  มณีไชย 25 สนามตะกร้อ ว่าง
74 เทเบิลเทนนิส(เฉพาะนักกีฬา) ครูสุธิดา  ไตรมาศ 25 หอประชุมใหม่ ว่าง
75 To Be No.1 ครูศิริวรรณ  ขลิกคำ 25 ห้องนาฏศิลป์ ว่าง
             
             
  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.