Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 19 พฤษภาคม 60
หมดอายุข่าว : 30 มิถุนายน 60
 
     

 
  เรื่อง   ตารางสถานที่จัดกิจกรรมคณะสี กีฬาสีภายใน (วันศุกร์ คาบที่ 8) ประจำปี 2560

          ขอให้นักเรียนตามคณะสีต่างๆ ไปยังจุดนัดหมายเพื่อทำกิจกรรมคณะสี กีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ คาบที่ 8
ตามสถานที่ดังนี้


 

คณะสี


19 พฤษภาคม 2560

26 พฤษภาคม 2560

2 มิถุนายน 2560

9 มิถุนายน 2560

16 มิถุนายน 2560

23 มิถุนายน 2560

30 มิถุนายน 2560

เมตตา


สระว่ายน้ำ1

หอประชุมเก่า

สระว่ายน้ำ2

หอประชุมใหม่ (ล่าง)

หอประชุมใหม่ (บน)

สระว่ายน้ำ1

หอประชุมเก่า

กรุณา


หอประชุมใหม่ (บน)

สระว่ายน้ำ1

หอประชุมเก่า

สระว่ายน้ำ2

หอประชุม (ล่าง

หอประชุม (บน)

สระว่ายน้ำ1

มุทิตา


หอประชุมใหม่ (ล่าง)

หอประชุมใหม่ (บน)

สระว่ายน้ำ1

หอประชุมเก่า

สระว่ายน้ำ2

หอประชุมใหม่ (ล่าง)

หอประชุมใหม่ (บน)

อุเบกขา


สระว่ายน้ำ 2

หอประชุมใหม่ (ล่าง)

หอประชุมใหม่บน

สระว่ายน้ำ1

หอประชุมเก่า

สระว่ายน้ำ2

หอประชุมใหม่ล่าง

สุญญตา


หอประชุมเก่า

สระว่ายน้ำ2

หอประชุมใหม่ (ล่าง)

หอประชุมใหม่ (บน)

สระว่ายน้ำ1

หอประชุมเก่า

สระว่ายน้ำ2
 
*** ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ***
 
  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
งานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.