Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 13 พฤศจิกายน 60
หมดอายุข่าว : 22 พฤศจิกายน 60
 
     

 
 

เรื่อง   การอบรมหลักสูตรการพิมพ์เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ระดับชั้น ม.4
          
          ด้วยกลุ่มวิชาการคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการพิมพ์
เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher ระดับชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 276 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมในกลุ่มงาน
พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ICT นอกเหนือหลักสูตรที่ทางโรงเรียนจัดให้ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกำหนดการดังนี้


 


  ผู้ประกาศ
นายจิรายุ แซ่แต้
งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.