Follow Us :
 
     
   
  วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 62
หมดอายุข่าว : -
 
     

 
  เรื่อง   รายงานผลยอดรับสมัครนักเรียน (ห้องเรียนทั่วไป)
        
         
 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
วันที่สมัครเข้าเรียน
รวมทั้งสิ้น
เกณฑ์ นร./ห้อง
ห้อง
นักเรียน (คน)
22 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
ในเขต
นอกเขต
รวม
40
6
240
96
52
148
48 35 83 33 30 63 5 11 16 2 5 7
184
133
317
 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการรับ (ตามเกณฑ์ สพฐ.)
วันที่สมัครเข้าเรียน
รวมทั้งสิ้น
เกณฑ์ นร./ห้อง
ห้อง
นักเรียน (คน)
22 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62
ม.3เดิม
ม.3ใหม่
รวม
ม.3เดิม
ม.3ใหม่
รวม
ม.3เดิม
ม.3ใหม่
รวม
ม.3เดิม
ม.3ใหม่
รวม
ม.3เดิม
ม.3ใหม่
รวม
ม.3เดิม
ม.3ใหม่
รวม
40
7
280
1
45
46
0 10 10 1 15 16 1 7 8 5 6 11
8
83
91
 
 
ผู้ประกาศ

ครูจิรายุ แซ่แต้
งานประชาสัมพันธ์และงานสารสนเทศ
 
     
     
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110  โทรศัพท์ 076-421118  โทรสาร 076-431331
E-mail : takuapasena@gmail.com
Copyright © 2015. All Rights Reserved.